گرم ماندن در ورزشهاي هواي آزاد چاپ
مطالب آموزشی - آمادگی جسمانی
پنجشنبه, 21 مرداد 1389 ساعت 10:26

گردآوری: محمد شاکری موحد

 

موارد اساسي براي گرم ماندن:

• خشک ماندن: آب گرما را از هوا بهتر منتقل مي کند. مقدار آبي که در لباس شما نگه داشته شده (نم و رطوبت) سریع تر گرمای بدن شما را به خارج هدایت می کند. هنگامي که رطوبت تبخير مي شود علاوه بر اين که شما را خنک مي کند، گرماي بدن شما را نيز تبخير مي کند.

• جلوگيري از نفوذ باد: باد اتلاف گرما را زياد مي کند و آن را به خارج هدايت مي کند و جريان هواي خنک را فعال مي کند. بهترين راه حل ضد باد بودن اين است که يک لايه زيرين با بافت ريز به صورت استرچ (کمي چسبناک) بپوشيد. اين کار باعث مي شود تا تنفس رطوبت برقرار باشد، اما باد کمتري نفوذ نمايد.

• لايه اي براي نگهداري گرما: فضاي بين بافتهاي پوشاک شما لايهاي از گرما را بين پوست شما و پوشاک نگهداري ميکند. اين مقدار هوا بستگي به مقدار پوشاک دارد. در صورتي که لايههاي پوشاک شما تک تک باشد گرماي کمتري را از دست ميدهيد. اين روش به شما اجازه مي دهد تا دماي بدنتان را با توجه به باد، نوع فعاليت، دماي هوا و رطوبت خودتان تنظيم کنيد.

آن خانم در حال يخ زدن است؟!

خانمها نسبت به آقايان در برابر سرما حساسترند. رگهاي خوني روي پوست خانمها زودتر منقبض ميشوند. در يک نتيجهگيري خانمها سرما را زودتر حس ميکنند، بخصوص زماني که به شدت خسته باشند. اگرچه بانوان درصد بافتهاي نگهدارنده چربي بيشتري دارند، معمولاً ماهيچه و عضله آنها کمتر است و هنگام ورزش کمتر گرما توليد ميکنند.

در صورتي که سرما را احساس کرديد، مايعات و خوراکي گرم بخوريد. اين نکته مهم را فراموش نکنيد و پوشاک گرم اضافي همراه داشته باشيد حتي آقايان.


راههاي گرم شدن:

• به صورت معين و با نظم خاصي غذا بخوريد (مرتب باشد) و آب بدن خود را حفظ کنيد.
• در هنگام حرکت، قبل از تعرق بدن پوشاک اضافي بدن را کم کنيد. زماني که توقف مي
کنيد قبل از اين که سردتان شود اين کار را انجام دهيد.

• هنگام سرما در صورت امکان دستکش 2 انگشتي بپوشيد. اين دستکشها بهتر هستند، چون چهار انگشت شما گرما را به هم منتقل ميکنند.

• از دستکشهاي نازک پلياستر در زير دستکش اصلي استفاده کنيد. آنها چالاکي و سبکدستي شما کاهش نميدهند و زماني که شما دستکش اصلي را براي انجام کاري از دستتان خارج ميکنيد گرماي زيادي را نگهداري ميکند.

• از کلاههاي پشمي يا کرکي استفاده کنيد. کلاه توفان عاليست، اما اگر نياز نيست اگر شال ابريشمي استفاده کنيد. بيش از 50% گرماي بدن شما از سرو گردن شما خارج ميشود.
• مطمئن باشيد که جوراب، پوتين و دستکش شما تنگ نباشد چرا که گردش خون صحيح باعث مي
شود تا گرماي بدن شما حفظ شود.

• اگر احساس کرديد انگشتان شما به يک قطعه يخ تبديل شده به سرعت بازوهايتان را به صورت دايرهاي حرکت دهيد!! پس از چند دقيقه خون کافي به نوک انگشتهاي شما ميرسد.

گرم خوابيدن

• سعي کنيد هميشه کيسه خوابي که به همراه ميبريد سرماي بيشتري از محيطي که شما ميخوابيد تحمل کند.

• قبل از ورود به کيسه خواب کمي نرمش کنيد تا گرم شويد. به اين صورت زمان کمتري لازم است تا شما درون کيسه خواب گرم شويد و گرمان بدنتان در فضاي کيسه خواب حفظ ميشود.
• قبل از خواب مثانه را تخليه نماييد.
Go 2 WC. چرا که بدن شما به گرم نگه داشتن مايع اضافي نيازي ندارد.

• کلاه به سر بگذاريد، چرا که سرما از سر بيرون ميرود.

• زيرانداز يکي از مهمترين بخشهاي گرم خوابيدن است. اين نکته مهم را فراموش نکنيد که کيسه خواب شما اگر 100- هم باشد، اگر زيراندازتان در مقابل سرما و رطوبت نفوذپذير باشد کيسه خوابتان به نايلون تبديل ميشود.