بخش دوم اساس نامه چاپ فرستادن به ایمیل
معرفی - اساس نامه
پنجشنبه, 06 اسفند 1388 ساعت 15:25

ماده 19: وظائف مسؤول کمیته روابط عمومی

بند 1: دعوت از اعضای گروه یا گروه های دیگر جهت شرکت در جلسات، گردهمائی ها، نشست های تحقیقاتی و...

بند 2: نشر گاهنامه، ایجاد و اداره سایت اینترنتی و... در جهت ارتقای فکری و فنی اعضاء.

بند 3: تهیه فرم تقاضای عضویت و تعهدنامه و گزینش اعضا با توجه به مبانی مندرج در اساسنامه.

بند 4: تهیه و تکثیر انواع فرم ها و تألیفات مربوط به کمیته های مختلف.

بند 5: تهیه آرشیو از گزارش برنامه ها، عکس، خاطرات و...

بند 6: تهیه تقدیرنامه و یادبود جهت اعضا به مناسبت اجرای برنامه ها.

بند 7: تهیه آئین نامه و دستورالعمل های مربوطه و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب.

 

ماده 20: وظائف مسؤول کمیته مالی

بند 1: دریافت حق عضویت اعضای گروه.

بند 2: تنخواه گردانی درآمدها و خرجکردهای مربوط به گروه.

بند 3: امضای اوراق بهادار و تعهدآور و ارائه آنها به سرپرست گروه جهت تأیید نهایی.

بند 4: حسابرسی و مدیریت بر درآمدهای حاصله از کلیه فعالیت ها و همچنین کمک و هدایای دریافتی گروه.

بند 5: تهیه آئین نامه و دستورالعمل های لازم مربوطه و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب.

 

ماده 21: وظائف مسؤول کمیته تدارکات

بند 1: تهیه وسیله نقلیه مناسب جهت برنامه ها.

بند 2: نظافت دفتر و تهیه وسائل رفاهی لازم جهت برگزاری جلسات گروه.

بند 3: تهیه و خرید کلیه مایحتاج گروه.

بند 4: حفظ و جمع داری کلیه اموال گروه.

بند 5: امانت دادن وسائل فنی مورد نیاز افراد گروه جهت اجرای برنامه با نظر کمیته فنی گروه.

بند 6: تهیه آئین نامه و دستورالعمل های لازم مربوطه و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب.

 

ماده 22: وظائف بازرس

بند 1: بررسی گزارشهای مربوط به برنامه های اجرا شده.

بند 2: بررسی و تحقیق بر اساس اطلاعات به دست آمده در طول برنامه ها (فرم نظرخواهی).

بند 3: ارزشیابی روند کلی فعالیت گروه و هیئت مدیره و در صورت لزوم تهیه گزارش در قبال انحراف از اهداف در اساسنامه و ارائه پیشنهاد لازم به هیئت مدیره، در صورت نتیجه بخش نبودن، ارائه گزارش به هیئت مؤسس و در صورت عدم حل مشکل، درخواست تشکیل مجمع عمومی به طور فوق العاده.

بند 4: تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده هیئت مدیره.

بند 5: مطالعه ارزشیابی گزارشات مربوط به کمیته های مختلف.

بند 6: پیگیری اجرای مصوبات جلسات هیئت مدیره.

 

 

فصل نهم: انواع عضویت درگروه 

ماده 23: انواع عضویت در گروه کوهنوردی مهر به شرح ذیل می باشد:

بند 1: اعضای گروه به سه دسته رسمی، افتخاری و آزمایشی تقسیم می شوند.

بند 2: اعضای آزمایشی با گذشت حداقل 3 ماه از عضویت آزمایشی و دارا بودن سایر شرایط، با تصویب اکثریت نسبی اعضای هیئت مدیره به عضویت رسمی گروه در می آیند.

بند 3: اعضای افتخاری، اشخاصی هستند که عضویت آنها در گروه از نظر معنوی، آموزشی، ارزشهای اخلاقی، احترام به پیشکسوتان و یا سایر جهات در جهت منافع گروه بوده و از طرفی دارای شرایط عضویت رسمی نیز نمی باشند.

 بند 4: تهیه آئین نامه های مربوط به ماده 24 بر عهده هیئت مدیره می باشد.

 

فصل دهم: شرایط و وظایف اعضا 

ماده 24: شرایط و وظایف اعضا به شرح زیر می باشد:

بند 1: شرکت در جلسات رسمی گروه.

بند 2: شرکت در برنامه های گروه (حداقل یک سوم برنامه های برگزار شده در طی یک سال).

بند 3: همکاری با مسؤولین کمیته های مختلف در صورت درخواست کمیته مربوطه.

بند 4: پرداخت حق عضویت.

بند 5: حفظ وسایل عمومی و به امانت گرفته شده گروه و استرداد آنها حداکثر ظرف مدت سه روز بعد از اتمام برنامه و تقبل پرداخت هرگونه خسارات وارده به وسائل به امانت گرفته شده.

بند 6: ارائه گزارش از برنامه های شاخص، در جهت پربار شدن برنامه های آتی.

بند 7: قبول اساسنامه و التزام به آن.

بند 8: رعایت نظم، اخلاق حسنه و شؤونات اسلامی در برنامه های گروه.

بند 9: رعایت قوانین جمهوری اسلامی.

بند 10: در عضویت افراد زیر 18 سال، رضایت نامه کتبی ولی الزامی است.

بند 11: این شرایط برای اعضای آزمایشی و رسمی الزامی بوده و در مورد اعضای افتخاری، به صلاحدید هیئت مدیره و به صورت موردی تصمیم گیری خواهد شد.

 

فصل یازدهم: نحوه انحلال گروه 

ماده 25: چنانچه گروه خارج از چارچوب مقررات و ضوابط مندرج در اساسنامه و آئین نامه های داخلی (طق تشخیص مجمع عمومی) عمل نماید و اگر اعضای رسمی آن از نصف بعلاوه یک در زمان تأسیس کاهش یابد و در مدت زمان سه ماه جایگزین نگردد، انحلال گروه از نظر فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسلامی ایران قطعی است.

تبصره 13: تصمیم گیری در مورد چگونگی وضعیت اموال گروه پس از انحلال با حضور نمایندگان هیئت مؤسس، هیئت مدیره، فدراسیون کوهنوردی و هیئت کوهنوردی استان صورت می گیرد.

تبصره 14: چنانچه اختلافی در گروه ایجاد شود و باعث تضعیف گروه گردد، هیئت حل اختلاف به درخواست حداقل نیمی از اعضای هیئت مدیره و به ترتیب مذکور در تبصره 13 تشکیل می شود؛ چنانچه این امر راهگشا نبود، کل هیئت مدیره منحل و مجمع عمومی به طور فوق العاده جهت برگزاری انتخابات زودرس برگزار می گردد.

 

فصل دوازدهم: ابطال عضویت

ماده 26: هرگاه یکی از اعضاء فاقد شرایط مندرج در مواد 23 و 24 اساسنامه بوده و یا به تشخیص اکثریت مطلق اعضاء هیئت مدیره، ادامه حضور وی با منافع گروه سازگار نباشد. ابطال عضویت او به صورت کتبی (ابلاغ شخصی و درج در تابلو اعلانات گروه) اعلام می گردد.

ماده 27: هرگاه یکی از اعضاء هیئت مدیره از انجام وظائف محوله سر باز زده و یا آن را به طور ناقص و نامناسب انجام داده و یا به مدت 3 ماه بدون هماهنگی غائب باشد و یا ادامه حضور او مغایر با منافع گروه باشد، با تشخیص اکثریت مطلق اعضای هیئت مدیره، ابطال عضویت او به صورت کتبی (ابلاغ شخصی و درج در تابلو اعلانات گروه) اعلام گردیده و برای جایگزینی به ترتیبات مندرج در تبصره 9 از این اساسنامه عمل می گردد.

 

فصل سیزدهم: تغییر در اساسنامه 

ماده 28: صدور مجوز هرگونه تغییر و بازنگری در اساسنامه منوط به تصویب اکثریت مطلق اعضای هیئت مدیره می باشد که توسط کمیته روابط عمومی با جمع آوری نظرات اعضاء هیئت مؤسس؛ هیئت مدیره؛ اعضای رسمی؛ نهادهای ذیربط و سایر صاحبنظران خارج از گروه؛ پیشنویس اساسنامه جدید تهیه و جهت تصویب به مجمع عمومی عرضه می شود.

ماده 29: این اساسنامه پس از بازنگری در 13 فصل، 29 ماده و 14 تبصره تنظیم و در تاریخ 18/11/88  به تصویب مجمع عمومی گروه کوهنوردی مهر رسید.