هشت یک لا و دو لا (Figure of Eight) چاپ
مطالب آموزشی - گره های کوهنوردی
یکشنبه, 12 دی 1389 ساعت 15:07

کاربرد هشت یک لا: اتصال سر طناب حمایت به کارابین و صندلی نفر صعود کننده یا کارگاه. 

کاربرد هشت دو لا: اتصال سر طناب فرود به کارگاه.

 

طریقه زدن گره:

  

 

 

گردآوری و تدوین: محمد شاکری موحد

منبع: جزوات آموزشی فدراسیون کوهنوردی