کلنگ چاپ
مطالب آموزشی - ابزار شناسی
چهارشنبه, 22 دی 1389 ساعت 08:20

کلنگ   (Alpine Stock – Alpine Axe)

 

یکی از مهمترین وسایل کوهنوردی دربرف است؛ که از قسمت های زیر تشکیل گردیده:

 

 

1- تیغه

2- بیلچه

3- بدنه (دسته)

4- سخمه

 

 

کلنگ ها میتوانند دارای بند حمایل یا حمایت نیز باشند. بندهای حمایل یا بر روی کلنگ تعبیه شده، یا با یک تسمه به آن گره زده می شود.

اندازه و شکل کلنگ ها بنا به نوع کاربری آن متفاوت است.

 

 

امروزه بیشتر از کلنگ های کوتاه (بین 65 تا 75 سانتیمتر) استفاده می شود.

 

منبع: جزوات آموزشی فدراسیون کوهنوردی