دوره دوم هیئت مدیره (1389-1390) چاپ فرستادن به ایمیل
معرفی - اعضای هیئت مدیره
چهارشنبه, 05 اسفند 1388 ساعت 12:48

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت در هیئت مدیره

 ابوالفضل ستوده

 

 

ابوالفضل ستوده

 

 

 

 

سرپرست

رؤيا اجاقلو 

 

 

رؤیا اجاقلو

 

 

 

 

نائب رئیس بانوان

 حسن حقی

 

 

حسن حقی

 

 

 

 

دبیر

 محمد شاکري

 

 

محمد شاکری

 

 

 

 

کمیته روابط عمومی

 

 

 

عبدالحامد مهدوی

 

 

 

 

کمیته فنی

 حسين قرباني

 

 

حسین قربانی

 

 

 

 

کمیته مالی

 محمود کمالی

 

 

محمود کمالی

 

 

 

 

کمیته تدارکات

 محمد محمدعلي قرباني

 

 

محمد محمد علی قربانی

 

 

 

 

بازرس

 

 اعظم مرادي

 

 

اعظم مرادی

 

 

 

 

عضو هیئت مدیره

 شکوه فرحزادي

 

 

شکوه فرحزادی

 

 

 

 

عضو هیئت مدیره