سردست چاپ
مطالب آموزشی - گره های کوهنوردی
پنجشنبه, 28 بهمن 1389 ساعت 15:00

گره سردست (خفت)

 

کاربرد:

اتصال سر طناب به یک نقطه (کم کاربرد است)

جمع کردن طناب انفرادی

 

طریقه زدن گره:

 

 

 

گردآوری و تدوین: محمد شاکری موحد

منبع: جزوات آموزشی فدراسیون کوهنوردی