جهت یابی با ساعت در نیمکره شمالی چاپ
مطالب آموزشی - ناوبری
سه شنبه, 03 خرداد 1390 ساعت 10:34

برای این کار ابتدا ساعت عقربه ای را روی دو کف دست قرار می دهیم بطوریکه ساعت 12 به سمت چپ باشد؛ حالا دست خود را چرخانده تا عقربه ساعت شمار رو به خورشید قرار گیرد. نیمساز زاویه ساعت 12 و عقربه ساعت شمار جهت جنوب را نشان می دهد.

 

 

اگر ساعت دیجیتال به همراه داریم، با خواندن زمان از روی ساعت دیجیتال، همان زمان را برروی زمین به شکل ساعت عقربه ای رسم می کنیم. در این حالت عقربه ساعت شمار را رو به خورشید می کشیم و نیمساز آن با عدد 12 جنوب را نشان می دهد.