تخمین فاصله تا توده هوای متغیر چاپ
مطالب آموزشی - هواشناسی
یکشنبه, 08 خرداد 1390 ساعت 12:26

در هنگام صاعقه برای دوری از توده هوای متغیر به سرعت عمل زیادی نیاز است. برای تخمین فاصله از توده هوای متغیر (طوفانی) به ترتیب زیر عمل می کنیم:

سرعت نور صاعقه 300 هزار کیلو متر در ثانیه و سرعت صدای صاعقه 330 متر در ثانیه است. به محض دیدن نور صاعقه شروع به شمارش ثانیه ای کنیم. از 1001شروع کنیم به شمارش تا صدا به گوشمان برسد. تعداد ثانیه ها را در عدد 330ضرب میکنیم. عدد حاصل، فاصله ما تا توده هوای متغیر (به متر) می باشد.