دو سر طناب دو لا چاپ
مطالب آموزشی - گره های کوهنوردی
چهارشنبه, 11 خرداد 1390 ساعت 17:05

کاربرد:

اتصال دو سر طناب به یکدیگر با ضریب اطمینان بیشتر نسبت به گره دو سر طناب یک لا و اتصال دو سر طناب غیر هم قطر با اختلاف قطری حداکثر یک شماره.

 

طریقه زدن گره:

 

 

گردآوری و تدوین: محمد شاکری موحد

منبع: جزوات آموزشی فدراسیون کوهنوردی