تسمه چاپ
مطالب آموزشی - گره های کوهنوردی
دوشنبه, 26 دی 1390 ساعت 16:16

 

کاربرد:

اتصال دو سر نوار (تسمه)

 

طریقه زدن گره:

 

 

گردآوری و تدوین: محمد شاکری موحد

منبع: جزوات آموزشی فدراسیون کوهنوردی