دوره سوم هیئت مدیره (1391-1392) چاپ
معرفی - اعضای هیئت مدیره
چهارشنبه, 05 اسفند 1388 ساعت 15:55

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت در هیئت مدیره

     سید حسین جلالی

     

 

سید حسین جلالی

 

 

     

 

سرپرست و کمیته فنی

     محمد حسین فیاضی

     

 

محمد حسین فیاضی

 

 

     

 

دبیر

     علیرضا ستوده فر

     

 

علیرضا ستوده فر

 

 

     

 

کمیته روابط عمومی

     حسين قرباني

     

 

حسین قربانی

 

 

     

 

کمیته روابط عمومی

     محمود کمالی

     

 

محمود کمالی

 

 

     

 

کمیته تدارکات

     محمد محمدعلي قرباني

    

 

محمد محمد علی قربانی

 

 

 

 

بازرس

 

 سید حسین علوی

 

 

سید حسین علوی

 

 

 

 

کمیته مالی