قله هزار کرمان چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
دوشنبه, 14 اردیبهشت 1394 ساعت 18:18

در چهارمین برنامه از تقویم اجرایی بهاره گروه روز شنبه 12 اردیبهشت ماه سه نفر از اعضای گروه به نامهای آقایان حاج محمد صبوری و حاج علی زرگر و مهندس قادری موفق به صعود قله هزار کرمان به ارتفاع 4501متر شدند.