دره آب کمر
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
یکشنبه, 20 اردیبهشت 1394 ساعت 22:12

در پنجمین برنامه از تقویم اجرایی بهاره گروه روز جمعه 18 اردیبهشت ماه تعدادی از اعضای گروه موفق به پیمایش دره آب کمر تفرش شدند

سرپرست برنامه: آقای حاج علیرضا شیخ نژاد