قله پرچنان چاپ
اخبار - اخبار صعودهای گذشته
یکشنبه, 27 اردیبهشت 1394 ساعت 10:14

در ششمین برنامه از تقویم اجرایی بهاره گروه روزجمعه 25 اردیبهشت ماه سیزده نفر از اعضای گروه موفق به صعود قله پرچنان به ارتفاع 4050متر شدند.

سرپرست برنامه: آقای حاج محمد صبوری