نقشه GPS     مسیرهای مناطق کوهستانی

   آرارات (ترکیه)  ]دیتاکوه [

 

   ارفه کوه  ]کلاهه[

 

   الوند همدان و کلاغ لان  ]دیتاکوه[

 

   اشترانکوه  ]دیتاکوه[

 

   برفخانه  ]دیتاکوه[

 

   پهن حصار / سنگان  ]دیتاکوه[

 

   تفتان  ]دیتاکوه[

 

   جوپار ] دیتاکوه[

 

   خط الرأس چپکرو  ]کلاهه[

 

   خشجال  ]دیتاکوه[

 

   دائم برف  ]کلاهه[

 

   درفک  ]دیتاکوه[

 

   دماوند (جبهه شمالی)  ]دیتاکوه[

 

   دماوند (جبهه شمال شرق از ناندل)  ]دیتاکوه[

 

   دماوند (جبهه شمال شرق از گزنه)  ]دیتاکوه[

 

   ریزان  ]کلاهه[

 

   سبلان غربی  ]کلاهه[

 

   سبلان (شمال شرق)  ]کلاهه[

 

   سن بران (زمستانی)  ]دیتاکوه[

 

   سهند – لیقوان  ]دیتاکوه[

 

   سیچونی به حوض دال  ]کلاهه[

 

   سیالان  ]دیتاکوه[

 

   شاه البرز  ]کلاهه[

 

   قزل ارسلان (تابستانی)  ]کلاهه[

 

   کرکس  ]کلاهه[

 

   کرماکوه  ]کلاهه[

 

   کول جنون  ]دیتاکوه[

 

   کلون بستک  ]کلاهه[

 

   گردون کوه به خرسان  ]کلاهه[

 

   گل گل به سن بران  ]کلاهه[

 

   مهر چال (از امامه)  ]دیتاکوه[

 

   وروشت  ]کلاهه[

 

   هم هن به مهرچال  ]کلاهه[