نقشه GPS     مسیرهای سایر مناطق (چشمه، آبشار، دره، دریاچه و...)

   آبشار تله زنگ [دیتاکوه] 

 

   اسالم به خلخال [کلاهه] 

 

   دره و آبشار کمجل [دیتاکوه] 

 

* دریاچه هویر 

 

   سوباتان به دریاچه نئور [کلاهه] 

 

   طالقان به شهسوار [دیتاکوه] 

 

   ولیان به طالقان [دیتاکوه]