نقشه GPS     مسیرهای کویری

* کویر مرنجاب

 

* کویر قصر بهرام

 

* کویر قصر بهرام به مرنجاب