مهارت های عبور از رودخانه چاپ
مطالب آموزشی - طبیعت گردی
چهارشنبه, 29 اردیبهشت 1389 ساعت 14:25

جمع آوری: اعظم مرادی

 

l در نظر گرفتن شرایط بدنی و آمادگی روحی روانی گروه و اینکه محل عبور باید در توان همه افراد گروه باشد.

l عدم عبور از رودخانه در فصل سرما و در تاریکی. استفاده از علائم قراردادی برای ارتباط به علت پر سر وصدا بودن رودخانه ها زیرا صدا به راحتی شنیده نمی شود.

l بالا وپایین رودخانه را از روی نقشه بررسی می کنیم تا ببینیم نزدیکترین پل کجاست. با پیش بینی وضع هوا می توانیم تا پایین آمدن آب صبر کنیم.

l لوازم الکترونیکی، لباس ها و دیگر وسایلی که در تماس با آب خیس می شوند و یا آسیب می بینند را در داخل کیسه های نایلونی قرار دهیم و باقرار دادن در کیسه های بزرگ تر و بستن در آن مانع نفوذ آب به انها می شویم.

l کوله را به پشت بگذاریم اما ان را روی بدن محکم نکنیمتا بتوانیم در زمان خطر آن را رها کنیم ولی بک بند حمایت به کوله و خودمان با گره چفت شونده وصل کنیم.

l جوراب ها و کفی کفش را از پا دراوریم ولی حتماً کفش به پا داشته باشیم.

l از رودخانه ای که عمق ان بیشتر از زانوهاست عبور نکنیم.

l در جاهایی که مانع بزرگی قرار دارد مثل یک تخته سنگ بزرگ و آب ریز شیب دارد، گاهی یک گرداب عمودی تشکیل می دهد و موجب یک جریان برگشتی قوی به سوی مانع در طرف پایین دست می گردد. این گرداب های عمودی بی اندازه خطرناکند.

l موانع غوطه ور و یا اندکی غوطه ور به ویزه تنه و شاخه های درختان خیلی خطرناکند.

l از آنجایی که گدار رودخانه در حال تغییر است نباید با اطمینان از نقطه به خصوصی که مدتی قبل عبور کرده بودید، گذر نمایید.

l از کنار پلهای ویرانه عبور نکنیم وجستجو کنیم تا گدار مطمئن رودخانه را با عمق یکنواخت برای عبور پیدا کنیم.

l از پریدن روی سنگ ها با فاصله بلند بپرهیزیم زیرا بهتر است پاهایمان خیس شود تا اینکه خشک عبورکنیم ولی پاهایمان در اثر برخورد به اجسام سخت آسیب ببیند.