بخش اول اساس نامه چاپ فرستادن به ایمیل
معرفی - اساس نامه
جمعه, 07 اسفند 1388 ساعت 15:19

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

فصل اول: کلیات

ماده 1: نام گروه، گروه کوهنوردی مهر است.

ماده 2: آرم گروه به همراه نمونه مهر و سربرگ، به ضمیمه این اساسنامه می باشد.

ماده 3: تاریخ تأسیس گروه 23 مهرماه سال 1385 هجری شمسی می باشد.

ماده 4: نشانی گروه: ابتدای خیابان زنبیل آباد، ورزشگاه شهید حیدریان، دفتر گروه کوهنوردی مهر و آدرس پستی گروه: قم: صندوق پستی 1136 - 37195 و شماره تلفن های گروه 09353940090 و 09366501517 می باشد.

 

فصل دوم: اهداف و محورهای نمادین

ماده 5: اهداف گروه عبارتند از:

انسجام در قالب یک گروه کوهنوردی منظم با تقویم مشخص.

برنامه ریزی و اجرای برنامه های مختلف کوهپیمائی، کوهنوردی، طبیعت گردی، صعودهای ورزشی، سنگنوردی طبیعت و همچنین صعودهای برون مرزی. 

برگزاری کلاس های مختلف آموزشی در زمینه های فوق و همچنین پزشکی کوهستان و امداد و نجات در طبیعت. 

 

فصل سوم: ارکان تشکیلاتی گروه

ماده 6: ارکان تشکیلاتی گروه شامل هیئت مؤسس، هیئت مدیره، مجمع عمومی و بازرس می باشد.

 

فصل چهارم: هیئت مؤسس

ماده 7: هیئت مؤسس، بنیانگذار گروه بوده و نفرات آن در اولین صورتجلسه گروه درج خواهد شد و در هر حال شاهد و ناظر عملکرد گروه می باشد.

ماده 8: تعداد اعضاء هیئت مؤسس گروه، 9 نفر بوده که دارای 1 نماینده با حق رأی در جلسات هیئت مدیره می باشند.

تبصره 1: هیئت مؤسس با اکثریت مطلق آراء می تواند در صورت عدم همکاری، فوت و یا استعفای یکی از اعضاء، فرد ذیصلاح دیگری را در هیئت مؤسس جایگزین نماید.

 

فصل پنجم: مجمع عمومی 

ماده 9: مجمع عمومی گروه هر سال یک بار برای انتخاب میان دوره ای اعضاء هیئت مدیره و استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس و ارائه راهکارهای منطبق بر اصول این اساسنامه و با دعوتنامه قبلی تشکیل می گردد. و رأی آن در جلسه اول با اکثریت (نصف بعلاوه یک اعضاء رسمی که دارای کارت عضویت گروه می باشند) و در جلسه دوم (چنانچه جلسه اول تشکیل نشد) با حضور هر تعداد از اعضای گروه رسمیت می یابد.

ماده 10: انتصاب مسؤولین در هیئت مدیره در دوره اول بر عهده هیئت مؤسس و در دوره های بعد از طریق برگزاری انتخابات در مجمع عمومی (به صورت هر 2 سال یکبار) خواهد بود.

تبصره 2: انتخاب تمامی اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس از بین اعضای رسمی که 6 ماه از عضویت آنان گذشته باشد، امکانپذیر است.

تبصره 3: انتخاب اعضای هیئت مدیره به صلاحدید مجمع عمومی به دو صورت امکانپذیر است:

الف: انتخاب اعضای هیئت مدیره و سرپرست، با مسؤولیت کمیته مربوطه.

ب: هیئت مدیره می توانند پس از انتخاب، مسؤولین کمیته ها و سرپرست گروه را از میان خود انتخاب نمایند.

 

فصل ششم: هیئت مدیره 

ماده 11: هیئت مدیره 9 عضو  دارد و از افراد و کمیته های زیر تشکیل میگردد:

بند 1: سرپرست گروه.

 بند 2: کمیته فنی.

 بند 3: کمیته روابط عمومی.

 بند 4: کمیته مالی.

 بند 5: کمیته تدارکات.

 بند 6: نماینده هیئت مؤسس.

بند 7: مسؤول بانوان.

 بند 8: دبیر.

ماده 12: هیئت مدیره مسؤول مستقیم کلیه فعالیت های اداری و ورزشی گروه منطبق با اساسنامه می باشد.

ماده 13: هیئت مدیره بالاترین مقام اجرایی گروه می باشد و جلسات آن با حضور حداقل 5 نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت.

ماده 14: تصمیمات در هیئت مدیره، بر اساس رأی اکثریت بوده و همه اعضاء از حق رأی یکسان و برابر برخوردار خواهند بود.

تبصره 4: نماینده هیئت مؤسس در هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شده و از طرف هیئت مؤسس به صورت مکتوب به هیئت مدیره منتخب معرفی می گردد.

تبصره 5: اعضای علی البدل هیئت مدیره 2 نفر بوده و بازرس علی البدل نیز 1 نفر می باشد.

تبصره 6: در صورتی که کاندیداهای عضویت هیئت مدیره به حد نصاب لازم (11 نفر) نرسد، انتخاب اعضای علی البدل هیئت مدیره منتفی می گردد. همچنین در مورد بازرس علی البدل.

تبصره 7: انتخاب بازرس توسط مجمع خواهد بود. 

تبصره 8: در صورت فوت، استعفا، غیبت بیش از سه ماه، عدم همکاری و یا اخراج یکی از اعضای هیئت مدیره، نفر علی البدل جایگزین شده و مسؤولیت عضو غائب طبق نظر سرپرست به سایر افراد هیئت مدیره (به صورت فردی یا جمعی) واگذار می گردد.

تبصره 9: در صورت حذف یکی از اعضای هیئت مدیره به هر دلیل و نداشتن عضو علی البدل و یا به حد نصاب نرسیدن کاندیداهای اعضای هیئت مدیره حتی به تعداد اعضای اصلی؛ وظائف مندرج در اساسنامه توسط سرپرست به سایر افراد هیئت مدیره (به صورت فردی یا جمعی) واگذار می گردد، تا در مجمع سال آینده انتخابات میان دوره ای جهت تکمیل کادر برگزار گردد.

تبصره 10: جلسات هیئت مدیره هر هفته یک بار در محل گروه تشکیل می گردد.

 

فصل هفتم: بازرس 

ماده 15: بازرس مسؤول نظارت بر حسن اجرای مصوبات اساسنامه توسط هیئت مدیره می باشد.

تبصره 11: بازرس حق شرکت در جلسات هیئت مدیره بدون حق رأی را دارد و می تواند تمامی دفاتر، مکتوبات، و مصوبات را مورد بررسی قرار دهد و در صورت مغایرت با اساسنامه، موارد مشهود را به هیئت مؤسس گزارش دهد و یا تقاضای مجمع عمومی بطور فوق العاده و ارائه گزارش نماید.

 

فصل هشتم: وظائف اعضای هیئت مدیره

ماده 16: وظائف سرپرست گروه

بند 1: ارائه برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت (سایر اعضاء ایده ها را به واسطه سرپرست به هیئت مدیره ارائه می دهند).

بند 2: صدور کلیه احکام، کارتهای عضویت و مکاتبات گروه.

بند 3: صدور چک با امضای مشترک مسؤول کمیته مالی گروه.

بند 4: ایجاد هماهنگی و نظارت بر نحوه عملکرد کمیته های مختلف.

بند 5: ایجاد ارتباط و پاسخگوئی به سؤالات مقام های بالاتر و ارگانهای دولتی

بند 6: صدور دستور تنظیم و همچنین امضای مکاتبات گروه.

بند 7: طرح دستورالعمل ها و آئین نامه های لازم در جلسات هیئت مدیره، جهت تصویب.

 

ماده17: وظائف دبیر

بند 1: زمان بندی و اداره کلیه جلسات (هیئت مدیره – اعضا) و تنظیم صورتجلسات مربوطه.

بند 2: تشکیل، تکمیل، تنظیم و بایگانی پرونده های اعضا و نگهداری کلیه مدارک و اسناد گروه.

بند 3: ثبت نام از اعضای جدید گروه و همچنین هماهنگی و ثبت نام برنامه های تقویم گروه.

بند 4: ثبت و تنظیم مکاتبات گروه و ارائه به سرپرست جهت امضا و همچنین بایگانی مکاتبات.

 

ماده 18: وظایف کمیته فنی

بند 1: تشکیل کلاسهای آموزشی هماهنگ با فدراسیون کوهنوردی

بند 2: تهیه اطلاعات فنی و متون آموزشی و ارائه آن برای نشر در گاهنامه، سایت اینترنتی و...

بند 3: تهیه و تنظیم تقویم اجرایی گروه با دریافت نظر از اعضا و صاحبنظران.

بند 4: تهیه و تنظیم برنامه های غذایی و جداول تغذیه و انرژی جهت آمادگی بدنی در کوهپیمائی.

بند 5: اظهار نظر در مورد کلیه برنامه های تقویم گروه در جلسه هیئت مدیره.

بند 6: ایجاد ارتباط کمیته فنی با سایر گروهها (از طریق روابط عمومی) جهت بالا بردن سطح فنی و آموزشی.

بند 7: تعیین سرپرست، راهنما، مسؤول امداد و مسؤول تیم پشتیبانی جهت برنامه های گروه با تأیید هیئت مدیره.

بند 8: تهیه آئین نامه ها و دستورالعمل های لازم مربوطه و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب.

تبصره 12: مسؤول کمیته فنی گروه باید دارای حداقل حکم مربیگری درجه 3 باشد.

 
بخش دوم اساس نامه چاپ فرستادن به ایمیل
معرفی - اساس نامه
پنجشنبه, 06 اسفند 1388 ساعت 15:25

ماده 19: وظائف مسؤول کمیته روابط عمومی

بند 1: دعوت از اعضای گروه یا گروه های دیگر جهت شرکت در جلسات، گردهمائی ها، نشست های تحقیقاتی و...

بند 2: نشر گاهنامه، ایجاد و اداره سایت اینترنتی و... در جهت ارتقای فکری و فنی اعضاء.

بند 3: تهیه فرم تقاضای عضویت و تعهدنامه و گزینش اعضا با توجه به مبانی مندرج در اساسنامه.

بند 4: تهیه و تکثیر انواع فرم ها و تألیفات مربوط به کمیته های مختلف.

بند 5: تهیه آرشیو از گزارش برنامه ها، عکس، خاطرات و...

بند 6: تهیه تقدیرنامه و یادبود جهت اعضا به مناسبت اجرای برنامه ها.

بند 7: تهیه آئین نامه و دستورالعمل های مربوطه و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب.

 

ماده 20: وظائف مسؤول کمیته مالی

بند 1: دریافت حق عضویت اعضای گروه.

بند 2: تنخواه گردانی درآمدها و خرجکردهای مربوط به گروه.

بند 3: امضای اوراق بهادار و تعهدآور و ارائه آنها به سرپرست گروه جهت تأیید نهایی.

بند 4: حسابرسی و مدیریت بر درآمدهای حاصله از کلیه فعالیت ها و همچنین کمک و هدایای دریافتی گروه.

بند 5: تهیه آئین نامه و دستورالعمل های لازم مربوطه و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب.

 

ماده 21: وظائف مسؤول کمیته تدارکات

بند 1: تهیه وسیله نقلیه مناسب جهت برنامه ها.

بند 2: نظافت دفتر و تهیه وسائل رفاهی لازم جهت برگزاری جلسات گروه.

بند 3: تهیه و خرید کلیه مایحتاج گروه.

بند 4: حفظ و جمع داری کلیه اموال گروه.

بند 5: امانت دادن وسائل فنی مورد نیاز افراد گروه جهت اجرای برنامه با نظر کمیته فنی گروه.

بند 6: تهیه آئین نامه و دستورالعمل های لازم مربوطه و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب.

 

ماده 22: وظائف بازرس

بند 1: بررسی گزارشهای مربوط به برنامه های اجرا شده.

بند 2: بررسی و تحقیق بر اساس اطلاعات به دست آمده در طول برنامه ها (فرم نظرخواهی).

بند 3: ارزشیابی روند کلی فعالیت گروه و هیئت مدیره و در صورت لزوم تهیه گزارش در قبال انحراف از اهداف در اساسنامه و ارائه پیشنهاد لازم به هیئت مدیره، در صورت نتیجه بخش نبودن، ارائه گزارش به هیئت مؤسس و در صورت عدم حل مشکل، درخواست تشکیل مجمع عمومی به طور فوق العاده.

بند 4: تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده هیئت مدیره.

بند 5: مطالعه ارزشیابی گزارشات مربوط به کمیته های مختلف.

بند 6: پیگیری اجرای مصوبات جلسات هیئت مدیره.

 

 

فصل نهم: انواع عضویت درگروه 

ماده 23: انواع عضویت در گروه کوهنوردی مهر به شرح ذیل می باشد:

بند 1: اعضای گروه به سه دسته رسمی، افتخاری و آزمایشی تقسیم می شوند.

بند 2: اعضای آزمایشی با گذشت حداقل 3 ماه از عضویت آزمایشی و دارا بودن سایر شرایط، با تصویب اکثریت نسبی اعضای هیئت مدیره به عضویت رسمی گروه در می آیند.

بند 3: اعضای افتخاری، اشخاصی هستند که عضویت آنها در گروه از نظر معنوی، آموزشی، ارزشهای اخلاقی، احترام به پیشکسوتان و یا سایر جهات در جهت منافع گروه بوده و از طرفی دارای شرایط عضویت رسمی نیز نمی باشند.

 بند 4: تهیه آئین نامه های مربوط به ماده 24 بر عهده هیئت مدیره می باشد.

 

فصل دهم: شرایط و وظایف اعضا 

ماده 24: شرایط و وظایف اعضا به شرح زیر می باشد:

بند 1: شرکت در جلسات رسمی گروه.

بند 2: شرکت در برنامه های گروه (حداقل یک سوم برنامه های برگزار شده در طی یک سال).

بند 3: همکاری با مسؤولین کمیته های مختلف در صورت درخواست کمیته مربوطه.

بند 4: پرداخت حق عضویت.

بند 5: حفظ وسایل عمومی و به امانت گرفته شده گروه و استرداد آنها حداکثر ظرف مدت سه روز بعد از اتمام برنامه و تقبل پرداخت هرگونه خسارات وارده به وسائل به امانت گرفته شده.

بند 6: ارائه گزارش از برنامه های شاخص، در جهت پربار شدن برنامه های آتی.

بند 7: قبول اساسنامه و التزام به آن.

بند 8: رعایت نظم، اخلاق حسنه و شؤونات اسلامی در برنامه های گروه.

بند 9: رعایت قوانین جمهوری اسلامی.

بند 10: در عضویت افراد زیر 18 سال، رضایت نامه کتبی ولی الزامی است.

بند 11: این شرایط برای اعضای آزمایشی و رسمی الزامی بوده و در مورد اعضای افتخاری، به صلاحدید هیئت مدیره و به صورت موردی تصمیم گیری خواهد شد.

 

فصل یازدهم: نحوه انحلال گروه 

ماده 25: چنانچه گروه خارج از چارچوب مقررات و ضوابط مندرج در اساسنامه و آئین نامه های داخلی (طق تشخیص مجمع عمومی) عمل نماید و اگر اعضای رسمی آن از نصف بعلاوه یک در زمان تأسیس کاهش یابد و در مدت زمان سه ماه جایگزین نگردد، انحلال گروه از نظر فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسلامی ایران قطعی است.

تبصره 13: تصمیم گیری در مورد چگونگی وضعیت اموال گروه پس از انحلال با حضور نمایندگان هیئت مؤسس، هیئت مدیره، فدراسیون کوهنوردی و هیئت کوهنوردی استان صورت می گیرد.

تبصره 14: چنانچه اختلافی در گروه ایجاد شود و باعث تضعیف گروه گردد، هیئت حل اختلاف به درخواست حداقل نیمی از اعضای هیئت مدیره و به ترتیب مذکور در تبصره 13 تشکیل می شود؛ چنانچه این امر راهگشا نبود، کل هیئت مدیره منحل و مجمع عمومی به طور فوق العاده جهت برگزاری انتخابات زودرس برگزار می گردد.

 

فصل دوازدهم: ابطال عضویت

ماده 26: هرگاه یکی از اعضاء فاقد شرایط مندرج در مواد 23 و 24 اساسنامه بوده و یا به تشخیص اکثریت مطلق اعضاء هیئت مدیره، ادامه حضور وی با منافع گروه سازگار نباشد. ابطال عضویت او به صورت کتبی (ابلاغ شخصی و درج در تابلو اعلانات گروه) اعلام می گردد.

ماده 27: هرگاه یکی از اعضاء هیئت مدیره از انجام وظائف محوله سر باز زده و یا آن را به طور ناقص و نامناسب انجام داده و یا به مدت 3 ماه بدون هماهنگی غائب باشد و یا ادامه حضور او مغایر با منافع گروه باشد، با تشخیص اکثریت مطلق اعضای هیئت مدیره، ابطال عضویت او به صورت کتبی (ابلاغ شخصی و درج در تابلو اعلانات گروه) اعلام گردیده و برای جایگزینی به ترتیبات مندرج در تبصره 9 از این اساسنامه عمل می گردد.

 

فصل سیزدهم: تغییر در اساسنامه 

ماده 28: صدور مجوز هرگونه تغییر و بازنگری در اساسنامه منوط به تصویب اکثریت مطلق اعضای هیئت مدیره می باشد که توسط کمیته روابط عمومی با جمع آوری نظرات اعضاء هیئت مؤسس؛ هیئت مدیره؛ اعضای رسمی؛ نهادهای ذیربط و سایر صاحبنظران خارج از گروه؛ پیشنویس اساسنامه جدید تهیه و جهت تصویب به مجمع عمومی عرضه می شود.

ماده 29: این اساسنامه پس از بازنگری در 13 فصل، 29 ماده و 14 تبصره تنظیم و در تاریخ 18/11/88  به تصویب مجمع عمومی گروه کوهنوردی مهر رسید.