1 آزاد کوه 3570
2 الوند همدان 8500
3 الوند گلپایگان 2764
4 برج 2586
5 تفتان 2579
6 خُلِنو 3666
7 دماوند 2869
8 دوخواهران 4038
9 شاه البرز 3400
10 هزار کرمان 3735
11 چهل چشمه کردستان 3588
12 کرکس 3054
13 کلون بستک 4045