1 آزاد کوه 3489
2 الوند همدان 8224
3 الوند گلپایگان 2687
4 برج 2516
5 تفتان 2513
6 خُلِنو 3603
7 دماوند 2780
8 دوخواهران 3952
9 شاه البرز 3329
10 هزار کرمان 3637
11 چهل چشمه کردستان 3501
12 کرکس 2991
13 کلون بستک 3950