1 آزاد کوه 4030
2 الوند همدان 10236
3 الوند گلپایگان 3219
4 برج 2927
5 تفتان 2947
6 خُلِنو 4034
7 دماوند 3361
8 دوخواهران 4539
9 شاه البرز 3843
10 هزار کرمان 4395
11 چهل چشمه کردستان 4077
12 کرکس 3517
13 کلون بستک 4651