1 آزاد کوه 3656
2 الوند همدان 8913
3 الوند گلپایگان 2835
4 برج 2654
5 تفتان 2649
6 خُلِنو 3736
7 دماوند 2979
8 دوخواهران 4146
9 شاه البرز 3468
10 هزار کرمان 3849
11 چهل چشمه کردستان 3703
12 کرکس 3152
13 کلون بستک 4189