1 آزاد کوه 3846
2 الوند همدان 9480
3 الوند گلپایگان 3051
4 برج 2809
5 تفتان 2813
6 خُلِنو 3888
7 دماوند 3190
8 دوخواهران 4333
9 شاه البرز 3640
10 هزار کرمان 4086
11 چهل چشمه کردستان 3901
12 کرکس 3346
13 کلون بستک 4397