1 آزاد کوه 3946
2 الوند همدان 9881
3 الوند گلپایگان 3147
4 برج 2878
5 تفتان 2898
6 خُلِنو 3969
7 دماوند 3289
8 دوخواهران 4447
9 شاه البرز 3726
10 هزار کرمان 4255
11 چهل چشمه کردستان 4014
12 کرکس 3448
13 کلون بستک 4545