1 ابیانه 7982
2 برزک 7693
3 تخت سليمان (تکاب) 8248
4 تنگه واشی 3589
5 طالقان 8910
6 قلعه الموت 2764
7 چشمه های باداب سورت 14932