1 ابیانه 8063
2 برزک 7820
3 تخت سليمان (تکاب) 8325
4 تنگه واشی 3636
5 طالقان 9051
6 قلعه الموت 2820
7 چشمه های باداب سورت 15015