1 ابیانه 7250
2 برزک 6844
3 تخت سليمان (تکاب) 7635
4 تنگه واشی 3237
5 طالقان 8175
6 قلعه الموت 2397
7 چشمه های باداب سورت 14321