1 ابیانه 7642
2 برزک 7288
3 تخت سليمان (تکاب) 7935
4 تنگه واشی 3414
5 طالقان 8528
6 قلعه الموت 2574
7 چشمه های باداب سورت 14631