1 ابیانه 7410
2 برزک 7026
3 تخت سليمان (تکاب) 7760
4 تنگه واشی 3309
5 طالقان 8320
6 قلعه الموت 2468
7 چشمه های باداب سورت 14432