1 ابیانه 7854
2 برزک 7510
3 تخت سليمان (تکاب) 8103
4 تنگه واشی 3524
5 طالقان 8738
6 قلعه الموت 2703
7 چشمه های باداب سورت 14813