1 تهران به شمال 5391
2 قله شاه البرز (1) 3432
3 قله شاه البرز (2) 2460