1 تهران به شمال 6275
2 قله شاه البرز (1) 3870
3 قله شاه البرز (2) 2855