1 تهران به شمال 5528
2 قله شاه البرز (1) 3505
3 قله شاه البرز (2) 2527