1 تهران به شمال 6141
2 قله شاه البرز (1) 3823
3 قله شاه البرز (2) 2812