1 تهران به شمال 5768
2 قله شاه البرز (1) 3631
3 قله شاه البرز (2) 2625