1 تهران به شمال 5992
2 قله شاه البرز (1) 3762
3 قله شاه البرز (2) 2757