1 اصول اولیه سنگنوردی / بخش اول 3900
2 اصول اولیه سنگنوردی / بخش دوم 2627
3 اصول اولیه سنگنوردی / بخش سوم 2735
4 اصول اولیه سنگنوردی / بخش پنجم 2544
5 اصول اولیه سنگنوردی / بخش چهارم 2567
6 ریکاوری ساعد (تکنیک G-TOX) 2864