1 اصول اولیه سنگنوردی / بخش اول 3615
2 اصول اولیه سنگنوردی / بخش دوم 2458
3 اصول اولیه سنگنوردی / بخش سوم 2573
4 اصول اولیه سنگنوردی / بخش پنجم 2355
5 اصول اولیه سنگنوردی / بخش چهارم 2400
6 ریکاوری ساعد (تکنیک G-TOX) 2653