1 انواع گره های کوهنوردی 17456
2 بولین 5833
3 تسمه 4474
4 حمایت 5237
5 خود حمایت 5093
6 دو سر طناب دو لا 4586
7 دو سر طناب یک لا 4871
8 سردست 5423
9 قلاب 4825
10 مشار ( Mashar-French Prusik) 7320
11 هشت تعقیب (Retraced Figure Of Eight) 6561
12 هشت ساده (simple eight) 6542
13 هشت یک لا و دو لا (Figure of Eight) 7719
14 پروسیک 4461
15 چفت شونده 5243