1 انواع گره های کوهنوردی 16641
2 بولین 5396
3 تسمه 3925
4 حمایت 4940
5 خود حمایت 4806
6 دو سر طناب دو لا 4307
7 دو سر طناب یک لا 4574
8 سردست 5114
9 قلاب 4454
10 مشار ( Mashar-French Prusik) 7036
11 هشت تعقیب (Retraced Figure Of Eight) 6237
12 هشت ساده (simple eight) 6253
13 هشت یک لا و دو لا (Figure of Eight) 7401
14 پروسیک 4187
15 چفت شونده 4907