1 انواع گره های کوهنوردی 18037
2 بولین 6111
3 تسمه 4872
4 حمایت 5435
5 خود حمایت 5342
6 دو سر طناب دو لا 4761
7 دو سر طناب یک لا 5038
8 سردست 5596
9 قلاب 5070
10 مشار ( Mashar-French Prusik) 7502
11 هشت تعقیب (Retraced Figure Of Eight) 6756
12 هشت ساده (simple eight) 6730
13 هشت یک لا و دو لا (Figure of Eight) 7940
14 پروسیک 4634
15 چفت شونده 5434