1 انواع گره های کوهنوردی 16987
2 بولین 5534
3 تسمه 4094
4 حمایت 5035
5 خود حمایت 4901
6 دو سر طناب دو لا 4403
7 دو سر طناب یک لا 4668
8 سردست 5212
9 قلاب 4574
10 مشار ( Mashar-French Prusik) 7129
11 هشت تعقیب (Retraced Figure Of Eight) 6338
12 هشت ساده (simple eight) 6332
13 هشت یک لا و دو لا (Figure of Eight) 7499
14 پروسیک 4270
15 چفت شونده 5034