1 انواع گره های کوهنوردی 16359
2 بولین 5275
3 تسمه 3787
4 حمایت 4849
5 خود حمایت 4704
6 دو سر طناب دو لا 4222
7 دو سر طناب یک لا 4490
8 سردست 5020
9 قلاب 4345
10 مشار ( Mashar-French Prusik) 6939
11 هشت تعقیب (Retraced Figure Of Eight) 6143
12 هشت ساده (simple eight) 6151
13 هشت یک لا و دو لا (Figure of Eight) 7303
14 پروسیک 4088
15 چفت شونده 4794