1 انواع گره های کوهنوردی 17757
2 بولین 5987
3 تسمه 4581
4 حمایت 5351
5 خود حمایت 5239
6 دو سر طناب دو لا 4678
7 دو سر طناب یک لا 4961
8 سردست 5518
9 قلاب 4959
10 مشار ( Mashar-French Prusik) 7419
11 هشت تعقیب (Retraced Figure Of Eight) 6664
12 هشت ساده (simple eight) 6641
13 هشت یک لا و دو لا (Figure of Eight) 7843
14 پروسیک 4559
15 چفت شونده 5349