1 برف کوری (نور زدگی) 3092
2 مقابله با حیوانات وحشی در طبیعت (1) / خرس ها 17994
3 چگونه آتش روشن کنیم 7976
4 کم آبی 3056