1 برف کوری (نور زدگی) 3025
2 مقابله با حیوانات وحشی در طبیعت (1) / خرس ها 17510
3 چگونه آتش روشن کنیم 7850
4 کم آبی 2974