1 برف کوری (نور زدگی) 2590
2 مقابله با حیوانات وحشی در طبیعت (1) / خرس ها 15039
3 چگونه آتش روشن کنیم 7114
4 کم آبی 2550