1 برف کوری (نور زدگی) 2739
2 مقابله با حیوانات وحشی در طبیعت (1) / خرس ها 16196
3 چگونه آتش روشن کنیم 7404
4 کم آبی 2688