1 آشنایی با اصول اولیه حرکات کششی 2466
2 برنامه ای برای پیشرفت در حرکت بارفیکس 14000
3 برنامه تمريني دويدن 38191
4 تمرینات ساده جهت حفظ و افزایش آمادگی جسمانی 4684
5 گرم ماندن در ورزشهاي هواي آزاد 3040