1 آشنایی با اصول اولیه حرکات کششی 2546
2 برنامه ای برای پیشرفت در حرکت بارفیکس 14398
3 برنامه تمريني دويدن 41128
4 تمرینات ساده جهت حفظ و افزایش آمادگی جسمانی 4816
5 گرم ماندن در ورزشهاي هواي آزاد 3106