1 آشنایی با اصول اولیه حرکات کششی 3030
2 برنامه ای برای پیشرفت در حرکت بارفیکس 16917
3 برنامه تمريني دويدن 56351
4 تمرینات ساده جهت حفظ و افزایش آمادگی جسمانی 5334
5 گرم ماندن در ورزشهاي هواي آزاد 3499