1 آشنایی با اصول اولیه حرکات کششی 2947
2 برنامه ای برای پیشرفت در حرکت بارفیکس 16421
3 برنامه تمريني دويدن 52241
4 تمرینات ساده جهت حفظ و افزایش آمادگی جسمانی 5256
5 گرم ماندن در ورزشهاي هواي آزاد 3439