1 آشنایی با اصول اولیه حرکات کششی 2689
2 برنامه ای برای پیشرفت در حرکت بارفیکس 15274
3 برنامه تمريني دويدن 45921
4 تمرینات ساده جهت حفظ و افزایش آمادگی جسمانی 4968
5 گرم ماندن در ورزشهاي هواي آزاد 3232