1 آشنایی با اصول اولیه حرکات کششی 2461
2 برنامه ای برای پیشرفت در حرکت بارفیکس 13972
3 برنامه تمريني دويدن 38061
4 تمرینات ساده جهت حفظ و افزایش آمادگی جسمانی 4676
5 گرم ماندن در ورزشهاي هواي آزاد 3033