1 آشنایی با اصول اولیه حرکات کششی 2542
2 برنامه ای برای پیشرفت در حرکت بارفیکس 14388
3 برنامه تمريني دويدن 41056
4 تمرینات ساده جهت حفظ و افزایش آمادگی جسمانی 4815
5 گرم ماندن در ورزشهاي هواي آزاد 3104