1 آشنایی با اصول اولیه حرکات کششی 3028
2 برنامه ای برای پیشرفت در حرکت بارفیکس 16902
3 برنامه تمريني دويدن 56251
4 تمرینات ساده جهت حفظ و افزایش آمادگی جسمانی 5332
5 گرم ماندن در ورزشهاي هواي آزاد 3499