1 آشنایی با اصول اولیه حرکات کششی 2870
2 برنامه ای برای پیشرفت در حرکت بارفیکس 15888
3 برنامه تمريني دويدن 49149
4 تمرینات ساده جهت حفظ و افزایش آمادگی جسمانی 5174
5 گرم ماندن در ورزشهاي هواي آزاد 3370