1 اجتناب از رعد و برق 1824
2 انواع ابرها و راه‌های شناخت آن‌ها / بخش اول 3088
3 انواع ابرها و راه‌های شناخت آن‌ها / بخش دوم 2695
4 تخمین فاصله تا توده هوای متغیر 3086