1 اجتناب از رعد و برق 2027
2 انواع ابرها و راه‌های شناخت آن‌ها / بخش اول 3662
3 انواع ابرها و راه‌های شناخت آن‌ها / بخش دوم 2953
4 تخمین فاصله تا توده هوای متغیر 3328