1 اجتناب از رعد و برق 1962
2 انواع ابرها و راه‌های شناخت آن‌ها / بخش اول 3425
3 انواع ابرها و راه‌های شناخت آن‌ها / بخش دوم 2855
4 تخمین فاصله تا توده هوای متغیر 3242