1 اجتناب از رعد و برق 1961
2 انواع ابرها و راه‌های شناخت آن‌ها / بخش اول 3419
3 انواع ابرها و راه‌های شناخت آن‌ها / بخش دوم 2854
4 تخمین فاصله تا توده هوای متغیر 3237