1 اجتناب از رعد و برق 2088
2 انواع ابرها و راه‌های شناخت آن‌ها / بخش اول 3827
3 انواع ابرها و راه‌های شناخت آن‌ها / بخش دوم 3029
4 تخمین فاصله تا توده هوای متغیر 3404