1 اجتناب از رعد و برق 1634
2 انواع ابرها و راه‌های شناخت آن‌ها / بخش اول 2732
3 انواع ابرها و راه‌های شناخت آن‌ها / بخش دوم 2487
4 تخمین فاصله تا توده هوای متغیر 2860