1 اجتناب از رعد و برق 1784
2 انواع ابرها و راه‌های شناخت آن‌ها / بخش اول 2977
3 انواع ابرها و راه‌های شناخت آن‌ها / بخش دوم 2661
4 تخمین فاصله تا توده هوای متغیر 3020