اخبار صعودهای گذشته
1 قله خاتون بارگاه 9376
2 قله سیاهلان 9358
3 قله گل زرد 9778
4 قلل دنا 2858
5 قله وروشت 2130
6 قله دالان کوه 1657
7 صعود به دیواره لجور 1793
8 قله پرچنان 1498
9 دره آب کمر 1104
10 قله هزار کرمان 1052
11 الوند وشنوه به چال غار 1140
12 ارتفاعات تفرش به سمت سد ساوه 1117
13 صعود قله توچال از یال ایگل 2915
14 صعود قله گرگش (کرگز) 2727
15 برگزاری کارآموزی سنگ طبیعت ویژه آقایان 2521
16 صعود قله دومیر (اردهال) 2989
17 صعود قله ولیجیا 2675
18 صعود قله وتوس 1436
19 پیمایش خط الراس قلل لارها به الوند وشنوه 1345
20 پیمایش ارتفاعات یزدان 1321
21 صعود قله توچال 1327
22 صعود قله پاشوره 1415
23 صعود قله چال (شید) کاشان 1649
24 پیمایش خط الراس برف انبار به پلنگ آبی 1437
25 صعود قله دارآباد 1379
26 صعود قله کلکچال 1654
27 صعود زمستانی قله دماوند 1509
28 صعود قله ولیجیا 1591
29 تلاش جهت صعود قله گرگش (کرگز) 1995
30 تلاش جهت صعود قله اردهال 1577
31 پیمایش جنگل 1486
32 صعود قله های زرین کوه و لجور 1764
33 صعود قلل کهار و ناز 1429
34 صعود قله دماوند 1517
35 صعود قله دوخواهران 1806
36 صعود قلل ورزا، برج و خلنو 1481
37 تلاش جهت صعود قله ناظربزرگ 1719
38 پیمایش تنگه واشی 1818
39 صعود قلل آتشکوه و مهرچال 1634
40 صعود قله دماوند 1678
41 صعود قله کلکچال 1633
42 صعود قله پرچنان 1966
43 صعود قله ارفع کوه 1651
44 صعود قله خرسنگ 1677
45 پیمایش کویر مرنجاب 2107
46 صعود قله ولیجیا 2474
47 صعود قله کرکس 2652
48 صعود قله زرین کوه 2935
49 صعود قله زاغر 2059
50 پیمایش جنگل ابر 2143
51 صعود قله قلعه دختر 2062
52 صعود قله زرد کوه 2188
53 صعود قله علم کوه 2093
54 صعود قله سیاهلان 2249
55 صعود قله آتشکوه 1979
56 صعود قله مهرچال 2451
57 پیمایش خط الرأس دوبرار 2331
58 صعود قله دالان کوه 2442
59 صعود قله اردهال 2058
60 صعود قله تفتان 1971
61 صعود قله ورجین 2739
62 صعود مشترک به قله برف انبار 2427
63 تلاش جهت صعود قله پرسون 2017
64 تلاش جهت صعود قله شید 2090
65 صعود قله کلکچال 2080
66 صعود قله اردهال 2074
67 صعود قله سرکچال 2136
68 صعود قله دارآباد 2766
69 صعود قله پهن حصار 2909
70 تلاش جهت صعود قله ناز 2142
71 صعود قله ولیجیا 2858
72 تلاش جهت صعود قله دوبرار 2325
73 صعود قله منار 2708
74 صعود قله هفتخوان 2046
75 صعود قله آتشکوه 2517
76 برگزاری برنامه دره راونج 2675
77 پیمایش خط الرأس خلنو به آزادکوه 2942
78 صعود قله سفید خانی 2592
79 پیمایش خط الراس کلون بستک به خلنو 3588
80 صعود و شبمانی در قله توچال 2265
81 برگزاری برنامه های دهم تیرماه 90 2218
82 برگزاری برنامه تنگه واشی 2773
83 برگزاری برنامه های 27 خردادماه 2744
84 برگزاری برنامه آهار 2148
85 برگزاری برنامه های هفته دوم خردادماه 2268
86 برگزاری برنامه های این هفته 2622
87 برگزاری برنامه های این هفته 2208
88 صعود قله اردهال 2312
89 صعود قله کهار 2121
90 صعود قله لاله زار کرمان 2412
91 پیمایش تخت سلیمان (تکاب) 2169
92 صعود قله الوند وشنوه 2733
93 پیمایش دره شاتخت لرستان 2208
94 صعود قله شید 2227
95 صعود قله وتوس 2484
96 پیمایش کویرهای مرنجاب و مسیله 2294
97 صعودها و پیمایش های نوروزی 2330