اخبار صعودهای گذشته
1 قله خاتون بارگاه 10727
2 قله سیاهلان 10696
3 قله گل زرد 11124
4 قلل دنا 3118
5 قله وروشت 2452
6 قله دالان کوه 1970
7 صعود به دیواره لجور 2142
8 قله پرچنان 1744
9 دره آب کمر 1325
10 قله هزار کرمان 1308
11 الوند وشنوه به چال غار 1397
12 ارتفاعات تفرش به سمت سد ساوه 1375
13 صعود قله توچال از یال ایگل 3208
14 صعود قله گرگش (کرگز) 3034
15 برگزاری کارآموزی سنگ طبیعت ویژه آقایان 2784
16 صعود قله دومیر (اردهال) 3332
17 صعود قله ولیجیا 2990
18 صعود قله وتوس 1733
19 پیمایش خط الراس قلل لارها به الوند وشنوه 1617
20 پیمایش ارتفاعات یزدان 1572
21 صعود قله توچال 1580
22 صعود قله پاشوره 1669
23 صعود قله چال (شید) کاشان 1942
24 پیمایش خط الراس برف انبار به پلنگ آبی 1697
25 صعود قله دارآباد 1672
26 صعود قله کلکچال 1931
27 صعود زمستانی قله دماوند 1781
28 صعود قله ولیجیا 1852
29 تلاش جهت صعود قله گرگش (کرگز) 2279
30 تلاش جهت صعود قله اردهال 1823
31 پیمایش جنگل 1737
32 صعود قله های زرین کوه و لجور 2072
33 صعود قلل کهار و ناز 1668
34 صعود قله دماوند 1752
35 صعود قله دوخواهران 2077
36 صعود قلل ورزا، برج و خلنو 1708
37 تلاش جهت صعود قله ناظربزرگ 1984
38 پیمایش تنگه واشی 2073
39 صعود قلل آتشکوه و مهرچال 1883
40 صعود قله دماوند 1925
41 صعود قله کلکچال 1916
42 صعود قله پرچنان 2236
43 صعود قله ارفع کوه 1934
44 صعود قله خرسنگ 1947
45 پیمایش کویر مرنجاب 2377
46 صعود قله ولیجیا 2761
47 صعود قله کرکس 2977
48 صعود قله زرین کوه 3266
49 صعود قله زاغر 2314
50 پیمایش جنگل ابر 2400
51 صعود قله قلعه دختر 2314
52 صعود قله زرد کوه 2437
53 صعود قله علم کوه 2347
54 صعود قله سیاهلان 2503
55 صعود قله آتشکوه 2213
56 صعود قله مهرچال 2711
57 پیمایش خط الرأس دوبرار 2583
58 صعود قله دالان کوه 2704
59 صعود قله اردهال 2290
60 صعود قله تفتان 2212
61 صعود قله ورجین 3003
62 صعود مشترک به قله برف انبار 2665
63 تلاش جهت صعود قله پرسون 2249
64 تلاش جهت صعود قله شید 2343
65 صعود قله کلکچال 2337
66 صعود قله اردهال 2309
67 صعود قله سرکچال 2411
68 صعود قله دارآباد 3034
69 صعود قله پهن حصار 3173
70 تلاش جهت صعود قله ناز 2405
71 صعود قله ولیجیا 3112
72 تلاش جهت صعود قله دوبرار 2572
73 صعود قله منار 2961
74 صعود قله هفتخوان 2305
75 صعود قله آتشکوه 2769
76 برگزاری برنامه دره راونج 2936
77 پیمایش خط الرأس خلنو به آزادکوه 3262
78 صعود قله سفید خانی 2841
79 پیمایش خط الراس کلون بستک به خلنو 3900
80 صعود و شبمانی در قله توچال 2499
81 برگزاری برنامه های دهم تیرماه 90 2463
82 برگزاری برنامه تنگه واشی 3026
83 برگزاری برنامه های 27 خردادماه 3004
84 برگزاری برنامه آهار 2425
85 برگزاری برنامه های هفته دوم خردادماه 2542
86 برگزاری برنامه های این هفته 2892
87 برگزاری برنامه های این هفته 2428
88 صعود قله اردهال 2561
89 صعود قله کهار 2379
90 صعود قله لاله زار کرمان 2661
91 پیمایش تخت سلیمان (تکاب) 2425
92 صعود قله الوند وشنوه 2998
93 پیمایش دره شاتخت لرستان 2462
94 صعود قله شید 2476
95 صعود قله وتوس 2738
96 پیمایش کویرهای مرنجاب و مسیله 2567
97 صعودها و پیمایش های نوروزی 2614