اخبار صعودهای گذشته
1 قله خاتون بارگاه 7142
2 قله سیاهلان 7196
3 قله گل زرد 7604
4 قلل دنا 2678
5 قله وروشت 1931
6 قله دالان کوه 1436
7 صعود به دیواره لجور 1547
8 قله پرچنان 1304
9 دره آب کمر 919
10 قله هزار کرمان 892
11 الوند وشنوه به چال غار 969
12 ارتفاعات تفرش به سمت سد ساوه 945
13 صعود قله توچال از یال ایگل 2702
14 صعود قله گرگش (کرگز) 2494
15 برگزاری کارآموزی سنگ طبیعت ویژه آقایان 2333
16 صعود قله دومیر (اردهال) 2752
17 صعود قله ولیجیا 2477
18 صعود قله وتوس 1246
19 پیمایش خط الراس قلل لارها به الوند وشنوه 1181
20 پیمایش ارتفاعات یزدان 1162
21 صعود قله توچال 1155
22 صعود قله پاشوره 1259
23 صعود قله چال (شید) کاشان 1459
24 پیمایش خط الراس برف انبار به پلنگ آبی 1261
25 صعود قله دارآباد 1206
26 صعود قله کلکچال 1470
27 صعود زمستانی قله دماوند 1342
28 صعود قله ولیجیا 1402
29 تلاش جهت صعود قله گرگش (کرگز) 1799
30 تلاش جهت صعود قله اردهال 1379
31 پیمایش جنگل 1320
32 صعود قله های زرین کوه و لجور 1571
33 صعود قلل کهار و ناز 1261
34 صعود قله دماوند 1338
35 صعود قله دوخواهران 1633
36 صعود قلل ورزا، برج و خلنو 1318
37 تلاش جهت صعود قله ناظربزرگ 1555
38 پیمایش تنگه واشی 1650
39 صعود قلل آتشکوه و مهرچال 1474
40 صعود قله دماوند 1513
41 صعود قله کلکچال 1447
42 صعود قله پرچنان 1772
43 صعود قله ارفع کوه 1490
44 صعود قله خرسنگ 1513
45 پیمایش کویر مرنجاب 1939
46 صعود قله ولیجیا 2298
47 صعود قله کرکس 2413
48 صعود قله زرین کوه 2730
49 صعود قله زاغر 1884
50 پیمایش جنگل ابر 1964
51 صعود قله قلعه دختر 1888
52 صعود قله زرد کوه 2039
53 صعود قله علم کوه 1945
54 صعود قله سیاهلان 2083
55 صعود قله آتشکوه 1827
56 صعود قله مهرچال 2267
57 پیمایش خط الرأس دوبرار 2179
58 صعود قله دالان کوه 2255
59 صعود قله اردهال 1883
60 صعود قله تفتان 1814
61 صعود قله ورجین 2561
62 صعود مشترک به قله برف انبار 2266
63 تلاش جهت صعود قله پرسون 1860
64 تلاش جهت صعود قله شید 1927
65 صعود قله کلکچال 1918
66 صعود قله اردهال 1919
67 صعود قله سرکچال 1987
68 صعود قله دارآباد 2573
69 صعود قله پهن حصار 2699
70 تلاش جهت صعود قله ناز 1983
71 صعود قله ولیجیا 2675
72 تلاش جهت صعود قله دوبرار 2158
73 صعود قله منار 2531
74 صعود قله هفتخوان 1873
75 صعود قله آتشکوه 2346
76 برگزاری برنامه دره راونج 2485
77 پیمایش خط الرأس خلنو به آزادکوه 2721
78 صعود قله سفید خانی 2406
79 پیمایش خط الراس کلون بستک به خلنو 3255
80 صعود و شبمانی در قله توچال 2092
81 برگزاری برنامه های دهم تیرماه 90 2058
82 برگزاری برنامه تنگه واشی 2594
83 برگزاری برنامه های 27 خردادماه 2560
84 برگزاری برنامه آهار 1987
85 برگزاری برنامه های هفته دوم خردادماه 2108
86 برگزاری برنامه های این هفته 2436
87 برگزاری برنامه های این هفته 2048
88 صعود قله اردهال 2094
89 صعود قله کهار 1966
90 صعود قله لاله زار کرمان 2256
91 پیمایش تخت سلیمان (تکاب) 2000
92 صعود قله الوند وشنوه 2557
93 پیمایش دره شاتخت لرستان 2055
94 صعود قله شید 2069
95 صعود قله وتوس 2321
96 پیمایش کویرهای مرنجاب و مسیله 2135
97 صعودها و پیمایش های نوروزی 2159