اخبار صعودهای گذشته
1 قله خاتون بارگاه 8421
2 قله سیاهلان 8428
3 قله گل زرد 8840
4 قلل دنا 2790
5 قله وروشت 2070
6 قله دالان کوه 1569
7 صعود به دیواره لجور 1712
8 قله پرچنان 1451
9 دره آب کمر 1033
10 قله هزار کرمان 1000
11 الوند وشنوه به چال غار 1083
12 ارتفاعات تفرش به سمت سد ساوه 1061
13 صعود قله توچال از یال ایگل 2836
14 صعود قله گرگش (کرگز) 2628
15 برگزاری کارآموزی سنگ طبیعت ویژه آقایان 2449
16 صعود قله دومیر (اردهال) 2891
17 صعود قله ولیجیا 2596
18 صعود قله وتوس 1355
19 پیمایش خط الراس قلل لارها به الوند وشنوه 1288
20 پیمایش ارتفاعات یزدان 1266
21 صعود قله توچال 1261
22 صعود قله پاشوره 1357
23 صعود قله چال (شید) کاشان 1577
24 پیمایش خط الراس برف انبار به پلنگ آبی 1358
25 صعود قله دارآباد 1313
26 صعود قله کلکچال 1587
27 صعود زمستانی قله دماوند 1441
28 صعود قله ولیجیا 1510
29 تلاش جهت صعود قله گرگش (کرگز) 1910
30 تلاش جهت صعود قله اردهال 1486
31 پیمایش جنگل 1416
32 صعود قله های زرین کوه و لجور 1693
33 صعود قلل کهار و ناز 1363
34 صعود قله دماوند 1439
35 صعود قله دوخواهران 1740
36 صعود قلل ورزا، برج و خلنو 1422
37 تلاش جهت صعود قله ناظربزرگ 1667
38 پیمایش تنگه واشی 1751
39 صعود قلل آتشکوه و مهرچال 1571
40 صعود قله دماوند 1607
41 صعود قله کلکچال 1558
42 صعود قله پرچنان 1902
43 صعود قله ارفع کوه 1590
44 صعود قله خرسنگ 1612
45 پیمایش کویر مرنجاب 2047
46 صعود قله ولیجیا 2408
47 صعود قله کرکس 2547
48 صعود قله زرین کوه 2873
49 صعود قله زاغر 1985
50 پیمایش جنگل ابر 2070
51 صعود قله قلعه دختر 1989
52 صعود قله زرد کوه 2136
53 صعود قله علم کوه 2048
54 صعود قله سیاهلان 2188
55 صعود قله آتشکوه 1928
56 صعود قله مهرچال 2375
57 پیمایش خط الرأس دوبرار 2283
58 صعود قله دالان کوه 2370
59 صعود قله اردهال 1990
60 صعود قله تفتان 1913
61 صعود قله ورجین 2686
62 صعود مشترک به قله برف انبار 2368
63 تلاش جهت صعود قله پرسون 1953
64 تلاش جهت صعود قله شید 2022
65 صعود قله کلکچال 2012
66 صعود قله اردهال 2019
67 صعود قله سرکچال 2092
68 صعود قله دارآباد 2689
69 صعود قله پهن حصار 2819
70 تلاش جهت صعود قله ناز 2083
71 صعود قله ولیجیا 2791
72 تلاش جهت صعود قله دوبرار 2257
73 صعود قله منار 2638
74 صعود قله هفتخوان 1984
75 صعود قله آتشکوه 2451
76 برگزاری برنامه دره راونج 2599
77 پیمایش خط الرأس خلنو به آزادکوه 2866
78 صعود قله سفید خانی 2514
79 پیمایش خط الراس کلون بستک به خلنو 3484
80 صعود و شبمانی در قله توچال 2197
81 برگزاری برنامه های دهم تیرماه 90 2158
82 برگزاری برنامه تنگه واشی 2698
83 برگزاری برنامه های 27 خردادماه 2666
84 برگزاری برنامه آهار 2079
85 برگزاری برنامه های هفته دوم خردادماه 2206
86 برگزاری برنامه های این هفته 2548
87 برگزاری برنامه های این هفته 2141
88 صعود قله اردهال 2246
89 صعود قله کهار 2062
90 صعود قله لاله زار کرمان 2357
91 پیمایش تخت سلیمان (تکاب) 2102
92 صعود قله الوند وشنوه 2668
93 پیمایش دره شاتخت لرستان 2143
94 صعود قله شید 2159
95 صعود قله وتوس 2427
96 پیمایش کویرهای مرنجاب و مسیله 2239
97 صعودها و پیمایش های نوروزی 2265