اخبار صعودهای گذشته
1 قله خاتون بارگاه 10842
2 قله سیاهلان 10796
3 قله گل زرد 11222
4 قلل دنا 3155
5 قله وروشت 2518
6 قله دالان کوه 2019
7 صعود به دیواره لجور 2202
8 قله پرچنان 1803
9 دره آب کمر 1392
10 قله هزار کرمان 1352
11 الوند وشنوه به چال غار 1449
12 ارتفاعات تفرش به سمت سد ساوه 1443
13 صعود قله توچال از یال ایگل 3305
14 صعود قله گرگش (کرگز) 3092
15 برگزاری کارآموزی سنگ طبیعت ویژه آقایان 2841
16 صعود قله دومیر (اردهال) 3405
17 صعود قله ولیجیا 3070
18 صعود قله وتوس 1799
19 پیمایش خط الراس قلل لارها به الوند وشنوه 1661
20 پیمایش ارتفاعات یزدان 1617
21 صعود قله توچال 1631
22 صعود قله پاشوره 1729
23 صعود قله چال (شید) کاشان 2009
24 پیمایش خط الراس برف انبار به پلنگ آبی 1751
25 صعود قله دارآباد 1739
26 صعود قله کلکچال 2003
27 صعود زمستانی قله دماوند 1837
28 صعود قله ولیجیا 1907
29 تلاش جهت صعود قله گرگش (کرگز) 2336
30 تلاش جهت صعود قله اردهال 1879
31 پیمایش جنگل 1802
32 صعود قله های زرین کوه و لجور 2176
33 صعود قلل کهار و ناز 1712
34 صعود قله دماوند 1799
35 صعود قله دوخواهران 2141
36 صعود قلل ورزا، برج و خلنو 1764
37 تلاش جهت صعود قله ناظربزرگ 2042
38 پیمایش تنگه واشی 2121
39 صعود قلل آتشکوه و مهرچال 1947
40 صعود قله دماوند 1967
41 صعود قله کلکچال 1965
42 صعود قله پرچنان 2305
43 صعود قله ارفع کوه 1980
44 صعود قله خرسنگ 1994
45 پیمایش کویر مرنجاب 2449
46 صعود قله ولیجیا 2819
47 صعود قله کرکس 3068
48 صعود قله زرین کوه 3334
49 صعود قله زاغر 2364
50 پیمایش جنگل ابر 2448
51 صعود قله قلعه دختر 2365
52 صعود قله زرد کوه 2496
53 صعود قله علم کوه 2396
54 صعود قله سیاهلان 2551
55 صعود قله آتشکوه 2254
56 صعود قله مهرچال 2759
57 پیمایش خط الرأس دوبرار 2648
58 صعود قله دالان کوه 2763
59 صعود قله اردهال 2342
60 صعود قله تفتان 2263
61 صعود قله ورجین 3057
62 صعود مشترک به قله برف انبار 2696
63 تلاش جهت صعود قله پرسون 2287
64 تلاش جهت صعود قله شید 2383
65 صعود قله کلکچال 2389
66 صعود قله اردهال 2374
67 صعود قله سرکچال 2480
68 صعود قله دارآباد 3108
69 صعود قله پهن حصار 3220
70 تلاش جهت صعود قله ناز 2535
71 صعود قله ولیجیا 3166
72 تلاش جهت صعود قله دوبرار 2625
73 صعود قله منار 3012
74 صعود قله هفتخوان 2363
75 صعود قله آتشکوه 2807
76 برگزاری برنامه دره راونج 2978
77 پیمایش خط الرأس خلنو به آزادکوه 3330
78 صعود قله سفید خانی 2887
79 پیمایش خط الراس کلون بستک به خلنو 3987
80 صعود و شبمانی در قله توچال 2551
81 برگزاری برنامه های دهم تیرماه 90 2502
82 برگزاری برنامه تنگه واشی 3093
83 برگزاری برنامه های 27 خردادماه 3044
84 برگزاری برنامه آهار 2473
85 برگزاری برنامه های هفته دوم خردادماه 2590
86 برگزاری برنامه های این هفته 2961
87 برگزاری برنامه های این هفته 2501
88 صعود قله اردهال 2615
89 صعود قله کهار 2428
90 صعود قله لاله زار کرمان 2709
91 پیمایش تخت سلیمان (تکاب) 2474
92 صعود قله الوند وشنوه 3054
93 پیمایش دره شاتخت لرستان 2504
94 صعود قله شید 2518
95 صعود قله وتوس 2784
96 پیمایش کویرهای مرنجاب و مسیله 2612
97 صعودها و پیمایش های نوروزی 2749