اخبار صعودهای گذشته
1 قله خاتون بارگاه 10620
2 قله سیاهلان 10599
3 قله گل زرد 11022
4 قلل دنا 3062
5 قله وروشت 2388
6 قله دالان کوه 1912
7 صعود به دیواره لجور 2072
8 قله پرچنان 1695
9 دره آب کمر 1271
10 قله هزار کرمان 1256
11 الوند وشنوه به چال غار 1347
12 ارتفاعات تفرش به سمت سد ساوه 1317
13 صعود قله توچال از یال ایگل 3142
14 صعود قله گرگش (کرگز) 2961
15 برگزاری کارآموزی سنگ طبیعت ویژه آقایان 2730
16 صعود قله دومیر (اردهال) 3248
17 صعود قله ولیجیا 2908
18 صعود قله وتوس 1659
19 پیمایش خط الراس قلل لارها به الوند وشنوه 1561
20 پیمایش ارتفاعات یزدان 1523
21 صعود قله توچال 1527
22 صعود قله پاشوره 1611
23 صعود قله چال (شید) کاشان 1881
24 پیمایش خط الراس برف انبار به پلنگ آبی 1638
25 صعود قله دارآباد 1611
26 صعود قله کلکچال 1869
27 صعود زمستانی قله دماوند 1727
28 صعود قله ولیجیا 1793
29 تلاش جهت صعود قله گرگش (کرگز) 2217
30 تلاش جهت صعود قله اردهال 1774
31 پیمایش جنگل 1684
32 صعود قله های زرین کوه و لجور 1998
33 صعود قلل کهار و ناز 1620
34 صعود قله دماوند 1703
35 صعود قله دوخواهران 2023
36 صعود قلل ورزا، برج و خلنو 1666
37 تلاش جهت صعود قله ناظربزرگ 1932
38 پیمایش تنگه واشی 2018
39 صعود قلل آتشکوه و مهرچال 1832
40 صعود قله دماوند 1874
41 صعود قله کلکچال 1857
42 صعود قله پرچنان 2174
43 صعود قله ارفع کوه 1867
44 صعود قله خرسنگ 1892
45 پیمایش کویر مرنجاب 2320
46 صعود قله ولیجیا 2701
47 صعود قله کرکس 2906
48 صعود قله زرین کوه 3190
49 صعود قله زاغر 2264
50 پیمایش جنگل ابر 2344
51 صعود قله قلعه دختر 2265
52 صعود قله زرد کوه 2381
53 صعود قله علم کوه 2296
54 صعود قله سیاهلان 2445
55 صعود قله آتشکوه 2162
56 صعود قله مهرچال 2659
57 پیمایش خط الرأس دوبرار 2530
58 صعود قله دالان کوه 2641
59 صعود قله اردهال 2236
60 صعود قله تفتان 2155
61 صعود قله ورجین 2939
62 صعود مشترک به قله برف انبار 2614
63 تلاش جهت صعود قله پرسون 2198
64 تلاش جهت صعود قله شید 2289
65 صعود قله کلکچال 2283
66 صعود قله اردهال 2259
67 صعود قله سرکچال 2356
68 صعود قله دارآباد 2986
69 صعود قله پهن حصار 3120
70 تلاش جهت صعود قله ناز 2346
71 صعود قله ولیجیا 3059
72 تلاش جهت صعود قله دوبرار 2519
73 صعود قله منار 2908
74 صعود قله هفتخوان 2253
75 صعود قله آتشکوه 2718
76 برگزاری برنامه دره راونج 2880
77 پیمایش خط الرأس خلنو به آزادکوه 3186
78 صعود قله سفید خانی 2781
79 پیمایش خط الراس کلون بستک به خلنو 3818
80 صعود و شبمانی در قله توچال 2440
81 برگزاری برنامه های دهم تیرماه 90 2410
82 برگزاری برنامه تنگه واشی 2970
83 برگزاری برنامه های 27 خردادماه 2951
84 برگزاری برنامه آهار 2369
85 برگزاری برنامه های هفته دوم خردادماه 2484
86 برگزاری برنامه های این هفته 2828
87 برگزاری برنامه های این هفته 2381
88 صعود قله اردهال 2515
89 صعود قله کهار 2325
90 صعود قله لاله زار کرمان 2608
91 پیمایش تخت سلیمان (تکاب) 2375
92 صعود قله الوند وشنوه 2944
93 پیمایش دره شاتخت لرستان 2409
94 صعود قله شید 2424
95 صعود قله وتوس 2684
96 پیمایش کویرهای مرنجاب و مسیله 2510
97 صعودها و پیمایش های نوروزی 2548