اخبار صعودهای گذشته
1 قله خاتون بارگاه 8446
2 قله سیاهلان 8452
3 قله گل زرد 8864
4 قلل دنا 2792
5 قله وروشت 2073
6 قله دالان کوه 1571
7 صعود به دیواره لجور 1715
8 قله پرچنان 1451
9 دره آب کمر 1034
10 قله هزار کرمان 1000
11 الوند وشنوه به چال غار 1083
12 ارتفاعات تفرش به سمت سد ساوه 1061
13 صعود قله توچال از یال ایگل 2839
14 صعود قله گرگش (کرگز) 2632
15 برگزاری کارآموزی سنگ طبیعت ویژه آقایان 2449
16 صعود قله دومیر (اردهال) 2893
17 صعود قله ولیجیا 2598
18 صعود قله وتوس 1357
19 پیمایش خط الراس قلل لارها به الوند وشنوه 1289
20 پیمایش ارتفاعات یزدان 1267
21 صعود قله توچال 1264
22 صعود قله پاشوره 1358
23 صعود قله چال (شید) کاشان 1577
24 پیمایش خط الراس برف انبار به پلنگ آبی 1359
25 صعود قله دارآباد 1313
26 صعود قله کلکچال 1587
27 صعود زمستانی قله دماوند 1443
28 صعود قله ولیجیا 1511
29 تلاش جهت صعود قله گرگش (کرگز) 1911
30 تلاش جهت صعود قله اردهال 1486
31 پیمایش جنگل 1416
32 صعود قله های زرین کوه و لجور 1693
33 صعود قلل کهار و ناز 1363
34 صعود قله دماوند 1440
35 صعود قله دوخواهران 1743
36 صعود قلل ورزا، برج و خلنو 1425
37 تلاش جهت صعود قله ناظربزرگ 1668
38 پیمایش تنگه واشی 1753
39 صعود قلل آتشکوه و مهرچال 1572
40 صعود قله دماوند 1609
41 صعود قله کلکچال 1560
42 صعود قله پرچنان 1904
43 صعود قله ارفع کوه 1590
44 صعود قله خرسنگ 1614
45 پیمایش کویر مرنجاب 2048
46 صعود قله ولیجیا 2410
47 صعود قله کرکس 2549
48 صعود قله زرین کوه 2874
49 صعود قله زاغر 1987
50 پیمایش جنگل ابر 2072
51 صعود قله قلعه دختر 1991
52 صعود قله زرد کوه 2137
53 صعود قله علم کوه 2049
54 صعود قله سیاهلان 2188
55 صعود قله آتشکوه 1928
56 صعود قله مهرچال 2377
57 پیمایش خط الرأس دوبرار 2283
58 صعود قله دالان کوه 2372
59 صعود قله اردهال 1991
60 صعود قله تفتان 1914
61 صعود قله ورجین 2687
62 صعود مشترک به قله برف انبار 2370
63 تلاش جهت صعود قله پرسون 1954
64 تلاش جهت صعود قله شید 2024
65 صعود قله کلکچال 2013
66 صعود قله اردهال 2021
67 صعود قله سرکچال 2094
68 صعود قله دارآباد 2690
69 صعود قله پهن حصار 2822
70 تلاش جهت صعود قله ناز 2086
71 صعود قله ولیجیا 2792
72 تلاش جهت صعود قله دوبرار 2259
73 صعود قله منار 2640
74 صعود قله هفتخوان 1986
75 صعود قله آتشکوه 2452
76 برگزاری برنامه دره راونج 2600
77 پیمایش خط الرأس خلنو به آزادکوه 2867
78 صعود قله سفید خانی 2516
79 پیمایش خط الراس کلون بستک به خلنو 3484
80 صعود و شبمانی در قله توچال 2198
81 برگزاری برنامه های دهم تیرماه 90 2158
82 برگزاری برنامه تنگه واشی 2699
83 برگزاری برنامه های 27 خردادماه 2668
84 برگزاری برنامه آهار 2080
85 برگزاری برنامه های هفته دوم خردادماه 2207
86 برگزاری برنامه های این هفته 2549
87 برگزاری برنامه های این هفته 2143
88 صعود قله اردهال 2248
89 صعود قله کهار 2064
90 صعود قله لاله زار کرمان 2358
91 پیمایش تخت سلیمان (تکاب) 2105
92 صعود قله الوند وشنوه 2669
93 پیمایش دره شاتخت لرستان 2145
94 صعود قله شید 2161
95 صعود قله وتوس 2427
96 پیمایش کویرهای مرنجاب و مسیله 2241
97 صعودها و پیمایش های نوروزی 2266