اخبار صعودهای گذشته
1 قله خاتون بارگاه 10375
2 قله سیاهلان 10353
3 قله گل زرد 10778
4 قلل دنا 2955
5 قله وروشت 2243
6 قله دالان کوه 1766
7 صعود به دیواره لجور 1915
8 قله پرچنان 1583
9 دره آب کمر 1189
10 قله هزار کرمان 1142
11 الوند وشنوه به چال غار 1233
12 ارتفاعات تفرش به سمت سد ساوه 1200
13 صعود قله توچال از یال ایگل 3014
14 صعود قله گرگش (کرگز) 2824
15 برگزاری کارآموزی سنگ طبیعت ویژه آقایان 2614
16 صعود قله دومیر (اردهال) 3109
17 صعود قله ولیجیا 2776
18 صعود قله وتوس 1535
19 پیمایش خط الراس قلل لارها به الوند وشنوه 1441
20 پیمایش ارتفاعات یزدان 1408
21 صعود قله توچال 1413
22 صعود قله پاشوره 1497
23 صعود قله چال (شید) کاشان 1758
24 پیمایش خط الراس برف انبار به پلنگ آبی 1524
25 صعود قله دارآباد 1491
26 صعود قله کلکچال 1742
27 صعود زمستانی قله دماوند 1612
28 صعود قله ولیجیا 1679
29 تلاش جهت صعود قله گرگش (کرگز) 2086
30 تلاش جهت صعود قله اردهال 1664
31 پیمایش جنگل 1574
32 صعود قله های زرین کوه و لجور 1862
33 صعود قلل کهار و ناز 1516
34 صعود قله دماوند 1600
35 صعود قله دوخواهران 1902
36 صعود قلل ورزا، برج و خلنو 1556
37 تلاش جهت صعود قله ناظربزرگ 1810
38 پیمایش تنگه واشی 1905
39 صعود قلل آتشکوه و مهرچال 1723
40 صعود قله دماوند 1762
41 صعود قله کلکچال 1729
42 صعود قله پرچنان 2056
43 صعود قله ارفع کوه 1741
44 صعود قله خرسنگ 1768
45 پیمایش کویر مرنجاب 2196
46 صعود قله ولیجیا 2582
47 صعود قله کرکس 2779
48 صعود قله زرین کوه 3043
49 صعود قله زاغر 2150
50 پیمایش جنگل ابر 2230
51 صعود قله قلعه دختر 2152
52 صعود قله زرد کوه 2263
53 صعود قله علم کوه 2173
54 صعود قله سیاهلان 2330
55 صعود قله آتشکوه 2056
56 صعود قله مهرچال 2542
57 پیمایش خط الرأس دوبرار 2411
58 صعود قله دالان کوه 2524
59 صعود قله اردهال 2135
60 صعود قله تفتان 2050
61 صعود قله ورجین 2830
62 صعود مشترک به قله برف انبار 2510
63 تلاش جهت صعود قله پرسون 2099
64 تلاش جهت صعود قله شید 2179
65 صعود قله کلکچال 2172
66 صعود قله اردهال 2151
67 صعود قله سرکچال 2234
68 صعود قله دارآباد 2858
69 صعود قله پهن حصار 2993
70 تلاش جهت صعود قله ناز 2229
71 صعود قله ولیجیا 2945
72 تلاش جهت صعود قله دوبرار 2409
73 صعود قله منار 2801
74 صعود قله هفتخوان 2135
75 صعود قله آتشکوه 2609
76 برگزاری برنامه دره راونج 2768
77 پیمایش خط الرأس خلنو به آزادکوه 3050
78 صعود قله سفید خانی 2676
79 پیمایش خط الراس کلون بستک به خلنو 3686
80 صعود و شبمانی در قله توچال 2339
81 برگزاری برنامه های دهم تیرماه 90 2302
82 برگزاری برنامه تنگه واشی 2861
83 برگزاری برنامه های 27 خردادماه 2837
84 برگزاری برنامه آهار 2243
85 برگزاری برنامه های هفته دوم خردادماه 2367
86 برگزاری برنامه های این هفته 2714
87 برگزاری برنامه های این هفته 2287
88 صعود قله اردهال 2401
89 صعود قله کهار 2214
90 صعود قله لاله زار کرمان 2497
91 پیمایش تخت سلیمان (تکاب) 2258
92 صعود قله الوند وشنوه 2828
93 پیمایش دره شاتخت لرستان 2295
94 صعود قله شید 2311
95 صعود قله وتوس 2575
96 پیمایش کویرهای مرنجاب و مسیله 2385
97 صعودها و پیمایش های نوروزی 2425