اخبار صعودهای گذشته
1 قله خاتون بارگاه 7648
2 قله سیاهلان 7666
3 قله گل زرد 8078
4 قلل دنا 2737
5 قله وروشت 2003
6 قله دالان کوه 1504
7 صعود به دیواره لجور 1629
8 قله پرچنان 1382
9 دره آب کمر 980
10 قله هزار کرمان 944
11 الوند وشنوه به چال غار 1016
12 ارتفاعات تفرش به سمت سد ساوه 992
13 صعود قله توچال از یال ایگل 2766
14 صعود قله گرگش (کرگز) 2556
15 برگزاری کارآموزی سنگ طبیعت ویژه آقایان 2385
16 صعود قله دومیر (اردهال) 2807
17 صعود قله ولیجیا 2527
18 صعود قله وتوس 1293
19 پیمایش خط الراس قلل لارها به الوند وشنوه 1225
20 پیمایش ارتفاعات یزدان 1206
21 صعود قله توچال 1202
22 صعود قله پاشوره 1302
23 صعود قله چال (شید) کاشان 1510
24 پیمایش خط الراس برف انبار به پلنگ آبی 1304
25 صعود قله دارآباد 1259
26 صعود قله کلکچال 1529
27 صعود زمستانی قله دماوند 1384
28 صعود قله ولیجیا 1455
29 تلاش جهت صعود قله گرگش (کرگز) 1850
30 تلاش جهت صعود قله اردهال 1426
31 پیمایش جنگل 1361
32 صعود قله های زرین کوه و لجور 1627
33 صعود قلل کهار و ناز 1308
34 صعود قله دماوند 1381
35 صعود قله دوخواهران 1682
36 صعود قلل ورزا، برج و خلنو 1363
37 تلاش جهت صعود قله ناظربزرگ 1606
38 پیمایش تنگه واشی 1696
39 صعود قلل آتشکوه و مهرچال 1517
40 صعود قله دماوند 1553
41 صعود قله کلکچال 1496
42 صعود قله پرچنان 1837
43 صعود قله ارفع کوه 1536
44 صعود قله خرسنگ 1556
45 پیمایش کویر مرنجاب 1987
46 صعود قله ولیجیا 2348
47 صعود قله کرکس 2475
48 صعود قله زرین کوه 2807
49 صعود قله زاغر 1930
50 پیمایش جنگل ابر 2016
51 صعود قله قلعه دختر 1937
52 صعود قله زرد کوه 2083
53 صعود قله علم کوه 1992
54 صعود قله سیاهلان 2137
55 صعود قله آتشکوه 1871
56 صعود قله مهرچال 2314
57 پیمایش خط الرأس دوبرار 2226
58 صعود قله دالان کوه 2312
59 صعود قله اردهال 1927
60 صعود قله تفتان 1857
61 صعود قله ورجین 2624
62 صعود مشترک به قله برف انبار 2314
63 تلاش جهت صعود قله پرسون 1902
64 تلاش جهت صعود قله شید 1972
65 صعود قله کلکچال 1960
66 صعود قله اردهال 1967
67 صعود قله سرکچال 2032
68 صعود قله دارآباد 2624
69 صعود قله پهن حصار 2753
70 تلاش جهت صعود قله ناز 2028
71 صعود قله ولیجیا 2732
72 تلاش جهت صعود قله دوبرار 2202
73 صعود قله منار 2579
74 صعود قله هفتخوان 1922
75 صعود قله آتشکوه 2392
76 برگزاری برنامه دره راونج 2535
77 پیمایش خط الرأس خلنو به آزادکوه 2796
78 صعود قله سفید خانی 2452
79 پیمایش خط الراس کلون بستک به خلنو 3381
80 صعود و شبمانی در قله توچال 2138
81 برگزاری برنامه های دهم تیرماه 90 2099
82 برگزاری برنامه تنگه واشی 2641
83 برگزاری برنامه های 27 خردادماه 2608
84 برگزاری برنامه آهار 2028
85 برگزاری برنامه های هفته دوم خردادماه 2149
86 برگزاری برنامه های این هفته 2490
87 برگزاری برنامه های این هفته 2088
88 صعود قله اردهال 2182
89 صعود قله کهار 2006
90 صعود قله لاله زار کرمان 2302
91 پیمایش تخت سلیمان (تکاب) 2047
92 صعود قله الوند وشنوه 2607
93 پیمایش دره شاتخت لرستان 2094
94 صعود قله شید 2108
95 صعود قله وتوس 2370
96 پیمایش کویرهای مرنجاب و مسیله 2189
97 صعودها و پیمایش های نوروزی 2205