اخبار صعودهای گذشته
1 قله خاتون بارگاه 9361
2 قله سیاهلان 9343
3 قله گل زرد 9763
4 قلل دنا 2858
5 قله وروشت 2130
6 قله دالان کوه 1657
7 صعود به دیواره لجور 1793
8 قله پرچنان 1497
9 دره آب کمر 1103
10 قله هزار کرمان 1052
11 الوند وشنوه به چال غار 1140
12 ارتفاعات تفرش به سمت سد ساوه 1115
13 صعود قله توچال از یال ایگل 2914
14 صعود قله گرگش (کرگز) 2726
15 برگزاری کارآموزی سنگ طبیعت ویژه آقایان 2519
16 صعود قله دومیر (اردهال) 2989
17 صعود قله ولیجیا 2674
18 صعود قله وتوس 1434
19 پیمایش خط الراس قلل لارها به الوند وشنوه 1342
20 پیمایش ارتفاعات یزدان 1319
21 صعود قله توچال 1327
22 صعود قله پاشوره 1413
23 صعود قله چال (شید) کاشان 1649
24 پیمایش خط الراس برف انبار به پلنگ آبی 1436
25 صعود قله دارآباد 1379
26 صعود قله کلکچال 1654
27 صعود زمستانی قله دماوند 1508
28 صعود قله ولیجیا 1591
29 تلاش جهت صعود قله گرگش (کرگز) 1994
30 تلاش جهت صعود قله اردهال 1576
31 پیمایش جنگل 1486
32 صعود قله های زرین کوه و لجور 1764
33 صعود قلل کهار و ناز 1429
34 صعود قله دماوند 1517
35 صعود قله دوخواهران 1805
36 صعود قلل ورزا، برج و خلنو 1481
37 تلاش جهت صعود قله ناظربزرگ 1718
38 پیمایش تنگه واشی 1818
39 صعود قلل آتشکوه و مهرچال 1634
40 صعود قله دماوند 1677
41 صعود قله کلکچال 1632
42 صعود قله پرچنان 1966
43 صعود قله ارفع کوه 1651
44 صعود قله خرسنگ 1677
45 پیمایش کویر مرنجاب 2106
46 صعود قله ولیجیا 2474
47 صعود قله کرکس 2649
48 صعود قله زرین کوه 2933
49 صعود قله زاغر 2058
50 پیمایش جنگل ابر 2143
51 صعود قله قلعه دختر 2062
52 صعود قله زرد کوه 2187
53 صعود قله علم کوه 2093
54 صعود قله سیاهلان 2249
55 صعود قله آتشکوه 1979
56 صعود قله مهرچال 2449
57 پیمایش خط الرأس دوبرار 2331
58 صعود قله دالان کوه 2442
59 صعود قله اردهال 2057
60 صعود قله تفتان 1970
61 صعود قله ورجین 2739
62 صعود مشترک به قله برف انبار 2427
63 تلاش جهت صعود قله پرسون 2017
64 تلاش جهت صعود قله شید 2089
65 صعود قله کلکچال 2080
66 صعود قله اردهال 2071
67 صعود قله سرکچال 2136
68 صعود قله دارآباد 2765
69 صعود قله پهن حصار 2909
70 تلاش جهت صعود قله ناز 2141
71 صعود قله ولیجیا 2856
72 تلاش جهت صعود قله دوبرار 2324
73 صعود قله منار 2708
74 صعود قله هفتخوان 2046
75 صعود قله آتشکوه 2516
76 برگزاری برنامه دره راونج 2675
77 پیمایش خط الرأس خلنو به آزادکوه 2941
78 صعود قله سفید خانی 2588
79 پیمایش خط الراس کلون بستک به خلنو 3586
80 صعود و شبمانی در قله توچال 2264
81 برگزاری برنامه های دهم تیرماه 90 2217
82 برگزاری برنامه تنگه واشی 2772
83 برگزاری برنامه های 27 خردادماه 2743
84 برگزاری برنامه آهار 2146
85 برگزاری برنامه های هفته دوم خردادماه 2266
86 برگزاری برنامه های این هفته 2622
87 برگزاری برنامه های این هفته 2208
88 صعود قله اردهال 2312
89 صعود قله کهار 2121
90 صعود قله لاله زار کرمان 2412
91 پیمایش تخت سلیمان (تکاب) 2168
92 صعود قله الوند وشنوه 2732
93 پیمایش دره شاتخت لرستان 2208
94 صعود قله شید 2226
95 صعود قله وتوس 2483
96 پیمایش کویرهای مرنجاب و مسیله 2294
97 صعودها و پیمایش های نوروزی 2330