1 غار چال نخجیر 2365
2 غار کتله خور 2567
3 غار یخ مراد 3490