1 غار چال نخجیر 2416
2 غار کتله خور 2643
3 غار یخ مراد 3563