1 غار چال نخجیر 2525
2 غار کتله خور 2792
3 غار یخ مراد 3687