1 غار چال نخجیر 2716
2 غار کتله خور 3021
3 غار یخ مراد 3926