1 غار چال نخجیر 2642
2 غار کتله خور 2935
3 غار یخ مراد 3838