1 غار چال نخجیر 2766
2 غار کتله خور 3103
3 غار یخ مراد 3993