اعضاء هیئت مؤسس چاپ فرستادن به ایمیل
معرفی - اعضای هیئت موسس
دوشنبه, 03 اسفند 1388 ساعت 11:54

تصویر

نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

سابقه کوهنوردی

دوره های آموزشی

عليرضا شيخ نژاد  

 

 

علیرضا شیخ نژاد

 

 

1343

 

 

13 سال

کارآموزی کوهپیمائی

کارآموزی صعود ورزشی

کارآموزی سنگ طعبیت

کارآموزی یخ و برف

پزشکی کوهستان

ابوالفضل ستوده 

 

 

ابوالفضل ستوده

 

 

1353

 

 

10 سال

کارآموزی کوهپیمائی

کارآموزی سنگ طبیعت

 

 حسين جلالي

 

 

حسین جلالی

 

 

1357

 

 

12 سال

کارآموزی کوهپیمائی

کارآموزی صعود ورزشی

کارآموزی یخ و برف

مربی درجه 3 یخ و برف

 ابراهيم مقدم

 

 

ابراهیم مقدم

 

 

1356

 

 

11 سال

کارآموزی کوهپیمائی

کارآموزی صعود ورزشی

کارآموزی یخ و برف

شاهرخ کرمي 

 

 

شاهرخ کرمی

 

 

1352

 

 

 

9 سال

کارآموزی کوهپیمائی

کارآموزی سنگ طبیعت

کارآموزی یخ و برف

حسين کاشفي 

 

 

حسین کاشفی

 

 

1357

 

 

5 سال

 

 محمد شاکري

 

 

محمد شاکری موحد

 

 

1358

 

 

4 سال

کارآموزی کوهپیمائی

کارآموزی سنگ طبیعت

کارآموزی یخ و برف

مربی درجه 3 کوهپیمائی

پزشکی کوهستان

نجاتگر کوهستان

 

 

 

حسین غلامی

 

 

 

1348

 

 

5 سال

 

 

 

 

عبدالحامد مهدوی

 

 

1360

 

 

7 سال

کارآموزی کوهپیمائی

کارآموزی یخ و برف

کارآموزی صعود ورزشی

مربی درجه 3 کوهپیمائی